ADVERTISEMENT

Kompania Fura Mina Kolabora Loke Odamatan Simu Jornalista Sira iha Suai

Augusto Sarmento - Cova Lima · Ekonomia
Reportajen : Komunikadu
  • Share

Dili-Jornalista Timoroan Sira tun direta iha terrenu hodi haree realisade perfurasaun mina iha Suai.

“Atu jornalista sira bele hato’o informasaun lolos kona ba esplorasaun Mina no Gas iha railaran(Onshore) ANPM halao seminariu ho jornalistas sira iha Suai hodi visita ohin dader Mina Matan nebe Timor Resources fura iha Suai” sita Timor Post hosi pajina Timor Resource, sabadu (25/03/2023).

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Lee Mós:
Sesta Bázika Faze Daruak Atinje Ona Porsentu 71

Iha biban ne Timor Resources mos colabora ho ANPM hodi loke Odamatan ba jornalistas sira hodi bele hare ho matan oin sa atividade perfurasaun hala’o atu nune sira nia knar no informasaun bele hakbesik liu tan realidade.

Informasaun ba media ne importante tebes e liu liu wainhira kona ba riku soin no investimento nebe makas.

Lee Mós:
Jornalista Caetano Sai Vítima ba Informasaun Falsu

 Presidente ANPM, Florentino Soares rasik tun ho jornalista sira atu hari dalan diak iha informasaun kona ba atividade mina no gás nian.

 Timor Resources agradece wain iniciativa ne tan husi né informasaun kona ba esplorasaun mina no gás iha Rai Laran bele hato’o diak liu tan haburas esperança ba desenvolvimento husi apoio husi mina no gás husi railaran(onshore) ba Nasaun Timor Lorosae.(*)

Lee Mós:
Harii Média Presiza Hatene Lei KomSos

 

 1,191 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Kompania Fura Mina Kolabora Loke Odamatan Simu …” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: