ADVERTISEMENT

Xefe Suku Sai Servidór Ba Povu

Germenino Ximenes - Manufahi
Jornalista : Luís Casimiro Lopes
Editor : José Ximenes
  • Share
Administrador Munisípiu Manufahi Arantes Isaac Sarmento halo hela diskursu

Manufahi (timorpost.com) Administradór Munisípiu Manufahi, Arantes Isaac Sarmento husu ba xefe suku sira ne’ebe eleitu tenke sai servidór ba povu tanba povu mak hili sira.

Arantes hato’o mensajen ne’e, tersa (28/11) iha tomada de pose ba lider komunitáriu sira hafoin remata komemorasaun loron Proklamasaun Independénsia iha Luak, Same.

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


“Hau husu xefe suku eleitu sira tenki sai servidor di’ak hodi lidera ita nia povu iha suku no aldeia la’o di’ak,” dehan Arantes.

Nia dehan knar xefe suku ne’e la’ós oportunidade maibé responsabilidade hodi serbí di’ak ba povu sira. Nune’e

povu mak tenki sai ita nia liurai atu servi. Tenki hakoak ema hotu no labele hare ba kór, grupu no étniku. Lider tenki sai matan, tulun no ibun ba povu no sai liman ho ain ba estadu.

Lee Mós :
Alerta, Munisípiu 6 Iha Rísku ba Rai-Lakan, Anin no Udan-Boot

“Xefe suku sira tenke halo vizita no diálogu ho komunidade hodi rona no hare preokupasaun no dezafiu saida de’it mak povu enfrenta liuliu problema sosiál, ekonómiku no problema infraestrutura nune’e hamutuk ho lideransa iha povu, munisípiu no nasionál hodi rezolve ho sira ne’e hotu mak bele atinji Libertasaun povu,” nia rekomenda.

Fatin hanesan, xefe suku sesante, suku Tutuluro, Postu Administrativu Same, Sebastião Ornai agradese tebes ba Tutuluro ne’ebé fó fiar ba nia no nia kumpre mandatu too remata no agradese mós ba governu tanba durante mandatu iha kooperasaun di’ak tebes.

Nune’e mós xefe suku Babulo, Postu Same ne’ebé hetan konfiansa ba re-eleitu, Alice de Jesus Nunes agradese ba eleitór sira hotu ne’ebé fó ona votu konfiansa liu husi eleisaun suku foin lalais.

Lee Mós :
Sentru Votasaun 40 La Asesu Estrada Iha Manufahi

Maibé nafatin husu ba povu katak, konfiansa ne’ebé fó ne’e labele fó de’it iha eleisaun maibé tenke fó perante jornada tinan 7 nia laran. Tanba dezenvolvimentu atu la’o ba oin, xefe suku ho povu tenki hamutuk.

“Mai ita hamutuk hamriik iha liña ida de’it hodi dezenvolve ita nia suku iha postu Same. Tanba ami mai la’ós atu ukun maibé mai atu serbí, serbí ho fuan no la’ós serbí ho matan. Serbí ho koñesimentu no la’ós serbí ho sentimentu,” nia dehan.

Postu Administrativu Same Vila, iha suku 8, ne’ebe xefe suku nain 6 mak re-eleitu enkuantu xefe suku nain 2 eleitu. Xefe Suku  nain ne’ebe eleitu ne’e, iha períodu antes seluk assume ona knar nudar xefe suku.

Relasiona ho komemorasaun loron Proklamasaun Independénsia 28 Novembru, Arantes husu ba povu Munisípiu Manufahi atu iha sentidu hadomi ba nasaun ida ne’e.

Lee Mós :
Ema Harahun Janela Kapela no Sunu Uma Laku Kruz Joven iha Suku Mindelo

“Ita hotu tenki hadomi no iha responsabilidade ba rai ida ne’e hodi hadi’a dezenvolvimentu ba povu no rai ida ne’e ho di’ak,” dehan Arantes.

Tuir administradór munisípiu katak, ho Proklamasaun Independénsia ne’e eroi barak fó sira nia sakrifísiu lubuk ida hodi ohin loron Timor ukun rasik an.

“Ho selebrasaun ne’e nafatin husu ba povu Munisípiu Manufahi atu hadomi malu nafatin, kaer metin nafatin unidade, no kontinua hametin kultura rai Manufahi liuliu respeitu no fiar malu, hodi fó liman ba malu atu serbí no dezenvolve rai ne’e ho didi’ak,” nia rekomenda.

 2,088 total views,  9 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Xefe Suku Sai Servidór Ba Povu” A few seconds ago

Bele hare Video Seluk :
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error:
Simu Notifikasaun Hosi Timor Post Online! OK No