ADVERTISEMENT

Rai Monu Taka Dalan Públiku iha Suku Letefoho-Tutuluru 

Mario da Costa - Manufahi
Reportajen : Luís Casimiro
Editor : Mário da Costa
  • Share
Rai monu taka dalan iha Postu Administrativu Same, Munisípiu Manufahi, Obrigadu joven sira tenke dudu de'it motorizada, Imajen TP/Luis Casimiro

MANUFAHI (timorpost.com) – Iha komemorasaun loron proklamasaun Independénsia, 28 Novembru ba da-47 no dékada 10 komemorasaun funu Dom Boaventura tinan 1912, akontese udan boot iha oras tuku 2:00 halo rai monu taka estrada públiku diresaun suku Letefoho liga ba suku Tutuluro, postu administrativu Same villa, munisípiu Manufahi.

Akontesementu ne’e difikulta movimentu tantu la’o ain no transporte públiku karreta ho motor labele ultrapasa husi suku Letefoho ba suku Tutuluro.

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Iha fatin akontesementu Xefe Juventude suku Tutuluro, postu administrativu Same, Onorio Madeira, sente preokupa ho situasaun ne’e tanba kuaze difikulta movimentu transporte públiku no komunidade.

Lee Mós:
Komunidade Tutuluru Enfrenta Problema Infraestrutura

“Akontesementu ne’e akontese tanba udan bo’ot ohin”, dehan Onorio ba jornalista iha fatin akontesementu, Letefoho, Segunda (28/11).

Tuir nia, bainhira fila husi serimónia isar bandeira iha Luak Same,  udan komesa ona no to’o mai iha dalan haree rai monu taka metin dalan nune’e ema hotu labele liu.

“Ami mai rai taka metin ona dalan no ema ne’ebé ho transporte tantu motorizada no karreta labele liu tanba rai ten monu taka metin tiha estrada”, nia esplika.

Lee Mós:
Batar Noi Mutin no Sele Hektare 15 Iha Manufahi Hetan Atake Husi Laho

Xefe juventude ne’e subliña, akontesimentu ne’e alende rai monu inklui laiha barajen ba be’e dalan, entaun be’e nakonu husi Aeroportu Ladiki tun ba halo rai monu taka dalan metin.

“Tanba ne’e apela ba komunidade hotu-hotu karik viajen hosi fatin refere tenke kuidadu an tanba aréa ne’e fó risku hela ba komunidade sira bainhira akontese udan no anin bo’ot.

Molok hakotu nia rekomenda ba parte relevante atu bele tau atensaun ba dalan ne’e hodi fasilita komunidade sira ba Same Villa tanba ne’e estrada públiku.

Lee Mós:
Daniel hetan Taa iha Ulun Tanba Hadau Malu Kafé iha Same

Tuir observasaun Timor Post nota katak, dalan ne’ebé rai monu taka ne’e hanesan estrada públiku la’ós de’it ba suku Tutuluro maibé inklui mós ba komunidade postu administrativu  Turiskai, Alas no Fatuberliu.

 799 total views,  9 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Rai Monu Taka Dalan Públiku iha Suku Letefoho-T…” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: