ADVERTISEMENT

HWPL Selebra Tinan Ualu Deklarasaun Paz Mundial

Timor Post - Ekonomia
  • Share
Kultura Selestial, Paz Mundial, Restaurasaun da Luz (HWPL)

(Reportájen Isabel Ermelita/Editor Rosa Garcia)

SEOUL (Timor Post) – Iha loron 25 Maiu 2021, selebra oitavu komemorasaun annual ba deklarasaun paz mundial HWPL nian ne’ebé hala’o via online no partisipa husi ema kuaze 3.000 husi nasaun 150 iha mundu. Eventu ne’e selebra kada tinan husi organizasaun internasional ba paz, hanaran Kultura Selestial, Paz Mundial, Restaurasaun da Luz (HWPL).

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


HWPL servisu hamutuk ho grupu afiliasaun sira, hanesan Grupu Internasionál Joventude ba Paz (IPYG) no Grupu Internasional Feto ba Paz (IWPG).

Iha variu kazu parseria internasionál ba projetu konstrusaun ba paz, ne’ebé apoia husi organizasaun joventude no feto ne’ebé kategorizada tuir rejiaun Afrika, Europeia, no Azia.

Eventu tinan ida ne’e, ho objetivu atu diskute movimentu paz ne’ebé lidera husi sidadaun no kooperasaun hodi promove koezistensia no harmonia iha komunidade global, nune’e mos atu evita dezafiu globais dekorrente husi odiu, konflitu, mal entendidu no falta komunikasaun iha era pandemia nia laran.

Eventu selebrasaun Deklarasaun Paz iha Mundu ne’ebé selebra iha loron 25 Maiu 2013, ne’ebé la’ós ko’alia de’it kona-ba kooperasaun entre nasaun sira hodi kumpri lei internasionál ba paz no papél media hodi kontribu liuhusi informasaun oi-oin kona-ba paz nian, maibé mós asaun paz nian. Juventude no feto ne’ebé esforsu, muda sira nia an husi vitima funu boot sai grande actor ba paz nian.

Portantu, Pascale Isho Warda, Prezidente Organizasaun Direitu Umanu Hammurabi husi Iraq, introdus projetu lejislasaun lei ne’ebé prevene violensia hasoru feto no labarik, servisu hamutuk ho grupu internasionál feto ba paz (IWPG).

Lee Mós :
Horta Konsidera Programa Rekoperasaun Ekonomia iha Timor Sabraut no husu Governu Lalika Lakon Tempu ba Dubai

Kona-ba importansia atividade paz liuhusi edukasaun, nia hateten, “Ita presiza aprende mekanismu husi moris loron-loron nian, no dala ruma iha moris ne’ebé simples liu, hahu husi paz ba aan rasik, iha familia no ho ema seluk,” nia hatete via online iha selebrasaun tinan daualu Deklarasaun Paz Mundial HWPL, Tersa (25/05), iha komunikadu ne’ebé Timor Post asesu.

Entretantu, Sekretariu Jeral Komisaun Reprezentante Biksu Burma iha Noruguia, Ven.Ashin Htavara, ne’ebé hasoru revolusaun Saffron iha tinan 2007, hateten biblioteka HWPL tolu kona ba paz nian harii ona iha Payapon, Myanmar no biblioteka haat agora prepara hela.

“Biblioteka ba labarik sira iha Myanmar oituan los. Hau hakarak fo esperansa ba labarik kiik sira ne’e. Biblioteka sei halo edukasaun ba paz, atividade paz no kampaña paz no ita sei hala’o buat hotu ne’ebé ajuda realiza paz,” nia dehan.

Enkuantu, eventu ida ne’e mos autoriza partisipasaun global iha atividade paz, hanesan kampañia kuda ai-horis paz nian ne’ebé hahu iha Ukraina, ho partisipante 1000 husi nasaun 21 no dialogu proposal politika paz entre komunidade no peritu politika iha Mali, kudeta foin lalais ne’e hamosu deskontente sosial.

Portantu, eis Ministru Defeza Ólanda, Willem Frederik Van Eekelen,admira ho maneira Korea du Sul nian ne’ebé sobreviveu husi miseria funu no agresaun e rapidamente sai nasaun demokrasia ne’ebé solida no mos ekonomia ne’ebé susesu.

Kompartilla objetivu husi HWPL hanesan hatur ona iha deklarasaun paz mundial no estende sira nia votus mellores ba apoia prinsipiu-prinsipiu ba ema hotu ne’ebé hadomi paz iha mundu ne’e.Tuir nia, apoiu hanesan ne’e nesesariu liu duke sira seluk.

Lee Mós :
PR Horta Lansa Primeira Pedra ba Pelican Paradise Iha Tibar

“Ami mos enfatiza importansia husi edukasaun ne’ebé diak, no hau espera, joven sira hotu iha Korea inklui iha nasaun seluk sei halo buat ne’ebé diak liu atu halo viajen no haree saida mak akontese iha nasaun seluk. “Ida ne’e hatudu katak ita nia pensamentu uluk nian bele muda oituan. Razaun barak atu dezeja ita nia kolega sira iha Korea nafatin forsa no perseveransa iha luta ba paz nian,” nia katak.

Iha sorin seluk, eis Ministru Justisa Guine Equatorial, Ruben Maye Nsue Mangue,fó parabéns ba oitavu komemorasaun annual ba deklarasaun paz mundiál HWPL nian. Nia mós fó agradese ba Prezidente HWPL, Hee Lee no funsiunariu hotu HWPL nian ne’ebé servisu maka’as para alkansa paz no prosperiedade ba nasaun hotu iha mundu.

“Hau agradese ba senhor Hee Lee no funsiunariu HWPL hotu ne’ebé servisu maka’as hodi alkansa paz no prosperiedade ba nasaun hotu iha mundu,” Ruben kongratula. Nia mós enfatiza, nesesidade duni estabelese lei internasionál ba paz nian, enkoraja sidadaun hotu iha mundu, iha area polítika, relijiaun, juventude no feto atu lori mensajen paz nian iha nasaun hotu. “Iha hau nia moris tomak, iha hanoin ona, estuda no servisu ba justisa.

No hau kompriende katak atu atinji justisa, ba dahuluk, ita hotu hanesan ema umanu, feto no mane, jovens no ema hotu, ita tenke servisu kontribui ba paz no dialogu,” nia katak. Atualmente, nia afirma, atividade hotu kona ba paz nian implementa liuhusi kultura selestial, paz mundial, restaurasaun da luz (HWPL) no grupu internasional joven ba paz nian (IPYG) maka hanesan projetu lejislativu paz nian. Ne’e hanesan fini aifunan paz nian ne’ebé bele buras liu. Projetu lejizlativu paz ida ne’e, Ruben hatutan, hanesan baze ida atu alkansa deklarasaun paz no hapara funu bainhira lider nasaun sira asina ona.

Lee Mós :
Komunidade Lesuata Husu Estrada Ba Governu

“Ita bele evita funu no lori paz iha futuru oin mai. Tanba ne’e ita tenke apoia totalmente deklarasaun paz ida ne’e no hapara funu,” nia hateten.“Dala ida tan, ha’u sinsera kongratula ema hotu iha eventu ida ne’e,” Ruben kongratula.

Entretantu, husi inisiativa paz ne’e, Prezidente HWPL, Hee Lee hateten globalmente iha ona ema tokon ba tokon partisipa hodi promove projetu paz durante tinan 8 nia laran, ne’ebé adapta aan tuir tradisional hodi kria ambiente paz ne’ebé suporta, inklui edukasaun, apoiu no forum atu oferese politika publiku hodi hakonu nesesidade povu nian.

“Ita, iha loron ohin ne’ebé tenke halo buat hotu ne’ebé presiza atu halo paz no prevene mundu husi destruidu. Funu sei la para ho liafuan, maibé ho ita nia hahalok praktika. Hau fiar ida ne’e bele atinji tanba laiha ema ida mak lakohi haree paz,” Prezidente HWPL, Hee Lee hateten iha oitavu komemorasaun annual ba deklarasaun paz mundial HWPL, ne’ebé hala’o via online ne’e.(Lee notísia seluk iha Jornál Timor Post)

 

 1,388 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “HWPL Selebra Tinan Ualu Deklarasaun Paz Mundial” A few seconds ago

Bele hare Video Seluk :
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error:
Simu Notifikasaun Hosi Timor Post Online! OK No