ADVERTISEMENT

PPN Relata Alterasaun Lei KAK ba PR Horta

Liduway Xavier - Jeral · Nasionál · Polítika
Jornalista : Beatriz Belo
Editor : Hermenegildo da Costa Tilman
  • Share
Prezidente Parlamento Nasional (PPN), Fernanda Lay, hasoru malu ho Prezidente Repúblika ( PR),Jose Ramos Horta relata altersaun lei Komisariu Anti Korrupsaun ( KAK), atu bele fo segimentu ba prosesu hili Komisáriu KAK.

DILI, (timorpost.com)—Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Fernanda Lay, hasoru malu ho Prezidente Repúblika (PR), Jose Ramos Horta relata alterasaun lei Komisáriu Anti Korrupsaun (KAK), atu bele fó segmentu ba prosesu hili Komisáriu KAK.

Prezidente PPN, Fernanda Lay hato’o asuntu ne’e ba jornalista sira hafoin remata enkontru ho Prezidente Repúblika iha Palacio Prezidensiál Bairu-Pite, Kuarta (17/04).

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


“Ha’u ohin mai ne’e asuntu ida mak lei KAK ne’ebé Parlamentu Nasionál altera hodi bele fó segmentu ba prosesu hili Komisáriu KAK, tanba hakarak lakohi konsensu la hetan iha inisiativa atu altera lei KAK,” dehan Prezidente Parlamentu Nasionál.

Nia dehan, liga ho alterasaun ne’e laiha buat ida hodi hasai kompeténsia KAK nian, tanba artigu ida interpreta ne’e labele artigu ne’e singulár, maibé tenke liga mós ho artigu seluk ne’ebé regula no própoin lei bainhira halo alterasaun.

Lee Mós :
Timor Gap Garante Fornesimentu Mina ba Sentrál Elétrika

“Alterasaun ne’e artigu rua de’it, ohin ha’u bele ko’alia ho ita bo’ot sira tanba ha’u hatene ona konteúdu lei, simplesmente liga ho kuorum atu bele delibera iha plenária ne’ebé maioria simples 33 deputadu bele ona ka indika halo eleisaun ba Komisáriu KAK, tanba ne’e ohin ha’u esplika  artigu rua  ne’e ba Xefe Estadu,  problema bo’ot ne’ebé ita iha momentu halo lei ne’e tenke iha konsensu hodi hetan maioria 2/3, 49 deputadu, klaru katak atu hetan ida ne’e deputadu hotu-hotu,” katak nia.

Tuir nia katak, intensaun di’ak, mas durante tempu la konsege iha intendimentu ida, imi jornalista sira lembra katak tau tiha ona ajenda ikus mai tenke kansela, tanba husu atu adia no adia to’o ohin Parlamentu Nasionál la konsege, estadu labele funsiona hanesan ne’e.

Lee Mós :
Muzeum Rezistensia Komemora Loron 20 de Maiu no Harii Ai-rin Haat bandeira Rezistensia

“Ita kria órgaun tanba importante, se ita hatene KAK importante mai ita hotu hamutuk hanoin, se mak ita bele eleje ba iha KAK ema ida independente, mas ida ne’e la konsege altera lei,” dehan Fernanda lay.

Aleinde nia hakarak hato’o iha ne’e iha kinta lejizlatura mós sira hato’o ona alterasaun ida ne’e, maibé tama ba eleisaun prezidensial no mós eleisaun paralamentares hela la bá oin, hanoin depois tinan ida resin nesesáriu deside, tanba hotu hatete KAK importante entaun mai ita hili.

Nia akresenta katak, artigu ida labele interpreta mesak ida ne’e, dehan maiória absoluta de’it Primeiru Ministru bele hasai se de’it no lakohi, la’e, lei labele nune’e, lei artigu ne’e dehan tenke tuir lei ne’ebé regula, klaru katak só ba proposta Primeiru Ministru, mas parlamentu nasionál mós tenke haree artigu sira seluk ne’ebé liga ho kompeténsia própriu KAK.

Lee Mós :
MESCC prepara proposta para subsídio a estudantes timorenses no estrangeiro

“Lei ita bo’ot sira hatene katak governu husu pedidu urjénsia ami aprova tiha ona, prosesu ne’e dentru semana possivelmente se la’os semana ida ne’e hotu kedas atu haree prosesu lei ne’e ninian, tanba artigu rua de’it prósima semana bele tama ona ba aprovasaun jeneralidade, espesialidade halo kedas ho finál globál no promulga atu prosesu ne’e bele la’o,”. Hakotu.

 1,893 total views,  6 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “PPN Relata Alterasaun Lei KAK ba PR Horta” A few seconds ago

Bele hare Video Seluk :
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error:
Simu Notifikasaun Hosi Timor Post Online! OK No