ADVERTISEMENT

Númeru Kazu Covid-19 Sa’e iha Kupang, Mario Mota Husu Governu Nia Atensaun Iha Fronteira

Timor Post - Internasional
  • Share

Timor Post (13/07/2020)-Deputadu hosi Bankada Fretilín, Marito Mota, preokupa ho númeru kazu Covid-19 ne’ebé sei kontinua sa’e iha Provínsia Nusa Tenggara Timur Indonesia ne’ebé fronteriza rai maran ho Timor-Leste.

Mota hatete katak, viziñu NTT liu-liu iha Kupan, Kefa, no Liran oras ne’e kazu iha 124, tanba ne’e governu Timor-Leste presiza tau atensaun maka’as ba iha liña fronteira sira.

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


“Iha loron 11 fulan ne’e iha provínsia Indonesia, NTT virus ne’e aumenta ba 124, liuliu iha Kefa ho Liran ne’ebé ha’u hanoin governu presiza tau atensaun prevensaun ba fronteira”, hatete Mota plenária iha Parlamentu Nasionál Segunda (13/07).

Lee Mós :
Zacarias Albano Re-eleitu Sekretáriu Ezekutivu CPLP

Tuir polítiku ne’e Governu presiza atensaun maka’as maka Atauru tanba liga ho Liran, ho Bobonaru, Kovalima no Oekusi.

Deputadu preokupa maski Timor-Leste laiha, fronteira komesa loke fali ona semana ida dala ida presiza tau atensaun nafatin tanba iha nasaun seluk númeru moras Covid-19 sei kontinua rejistu nafatin sa’e.

Iha fatin hanesan Deputadu David Dias Ximenes, “Mandati” mós hatete nasaun viziñu sira nia kazu Covid intensidade b sa’e ba beibeik, tanba ne’e governu presiza tau atensaun maka’as iha fronteira.

Lee Mós :
PR Simu Karta Kredensial Husi Nasaun Neen

Deputadu Komisaun B Parlamentu Nasionál ne’e preokupa la’ós atensaun de’it fronteira rai maran maibé fronteira tasi tanba iha Illa Kisar-Indonézia besik liu ho Timor mós iha ona afetada ba surtu Covid-19.

“Ita labele haree de’it ba maluk sira hela iha fronteira hanesan Kovalima, Bobonaru, no Oekusi, maibé presiza mós haree ba iha Lautem, Baukau, Manatutu no Atauru. Baukau-Atauru tanba iha Kisar kuandu ita ba iha Kisar ne’e ema barak mak ko’alia Fataluku, ko’alia Makasae Laga nian no ko’alia Galolen, Liran mos agora afetada ba moras ida ne’e,” preokupa deputadu ne’ebé hasai liafuan ‘u’an-u’an’ iha Parlamentu fofoun Covid mosu iha Wuhan-China ne’e.

Lee Mós :
MNEK Realiza Diálogu Parseria Ho Uniaun Europeia

Deputadu ne’e tenik Liran ho Atauru besik malu no iha relasaun di’ak ba iha komersiais nian, tanab ne’e nia Governu fó atensaun.(Jornalista Julio Salinas Soares)

 782 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Númeru Kazu Covid-19 Sa’e iha Kupang, Mario Mot…” A few seconds ago

Bele hare Video Seluk :
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error:
Simu Notifikasaun Hosi Timor Post Online! OK No