ADVERTISEMENT

Sentru Votasaun ESG 10 Dezembru Kuaze Mamuk

Mateus da Cruz - Dili
  • Share
Ne’e mak situasaun iha Sentru Votasaun Eskola 10 Dezembru, ladun iha eleitór sira hodi mai tuir votasaun iha eleisaun segundu volta prezidente repúblika, periodu 2022-2027. Foto TP/Olga Soares

(Reportajen Olga Soares/Editor Isabel Ermelita)

DILI (Timor Post)– Dezde dadersan hahú loke, Sentru Votasaun  iha Eskola Sekundáriu Jerál 10 Dezembru ema ladun barak  mai tuir votasaun, kompara ho elisaun primeiru volta ne’ebé eleitór barak loos.

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Tuir observasaun ne’ebé Timor Post halo iha tereñu, nota katak too tuku 10:00 mós ema ladun iha iha sentru votasaun refere.

La’os deit iha Sentru Votasaun eskola 10 Dezembru, situasuan hanesan akontese mós iha Sentru Votasaun Eskola Ensinu Báziku Filial  (EBF) Fomentu I, ladun iha eleitór.

Lee Mós :
Asaltu Malu, Tribunál Aplika Medida AP ba Arguidu Na'in-3

Prezidente meza Sentru Votasaun Eskola Sekundária Jerál 10 Dezembru, Nelson Martins, rekoñese taxa partisipasaun eleitòr iha sentru votasaun refere menus liu kompara ho  eleisaun primeira volta.

“Primera ronde, taxa partisipasaun eleitór barak liu kompara ho agora  daudaun menus. Iha eleisaun primeiru volta 19 Marsu foin lalais, ami loke tarde uitoan, no ema mai forma lubuk ona, kompara ohin ne’e, ami loke sedu, eleitór mai vota fila kedas, sira la forma, tama direta ba vota,” Nelson Martins ba Timor Post, iha Sentru Votasaun eskola 10 Dezembru, Tersa (19/04).

Lee Mós :
PM Taur Husu Atleta Sira Hatudu Rezultadu Di'ak ba Nasaun

Nia dehan, númeru eleitór ida agora ne’e menus liu kompara ho númeru  partisipasaun iha primeiru volta, ne’e eleitór barak.

“Iha primeira ronde, eleitór ne’ebé mak mai vota iha sentru 10 Dezembru ne’e, hamutuk 2264, maibé ohin loron dalaruma númeru ne’ebé ita rejista sei la too iha ne’ebá,” nia katak.

Portantu, eis Primeiru Ministru, Mari Alkatiri,  mós rekoñese katak eleisaun segundu volta ne’e partisipasaun menus loos, más hein took lokraik sentru votasaun taka, dalaruma  dadeer ne’e ema balun sei toba.

“Eleisaun ema laiha, dalaruma ema balun mós kolen ona, maibé ita husu de’it eleitór sira labele kolen, nune’e partisipasaun labele menus,” Alkatiri tenik.

Lee Mós :
Emiliano Manán Périmu Karreta Ida Husi Mie Sedap 2023

Alkatiri kompara, iha eleisaun primeira volta, nia observa iha sentru votasaun sira, iha oras tuku 11:00, sentru sira kuaze ema forma nakonu, maibé segundu volta ne’e, sentru votasaun balun menus loos eleitór.(Lee Notisia Seluk Iha Jornal Timor Post/Asesu You Tube Timor Post)

 739 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Sentru Votasaun ESG 10 Dezembru Kuaze Mamuk” A few seconds ago

Bele hare Video Seluk :
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error:
Simu Notifikasaun Hosi Timor Post Online! OK No