ADVERTISEMENT

Catarina Furtado Vizita SSK Gleno

Timor Post - Ermera · Saude
Jornalista : Ermelinda Caet
Editor : Mateus da Cruz
  • Share
Embaixadora Boa Vontade ba UNFPA, Catarina Furtado

ERMERA (TimorPost.com) – Embaixadora Boa Vontade ba Fundu Nasoins Unidas ba Populasaun (UNFPA-Sigla Ingles), Catarina Furtado, halo vizita ba sala Maternidade no sala fatin seguru iha Sentru Saude Komunitariu Gleno, Munisípiu Ermera, hodi haree direta kondisaun no oinsa atu atu hasa’e konsientizasaun kona-ba urjénsia prevene mortalidade materna.

Hahú husi tinan 2000 sai nu’udar Embaixadora Boa Vontade, Catarina halo ona vizita ba mundu hodi haree programa intervensaun sira husi UNFPA nian-nia bolu atensaun ba nesesidade  no direitu esensiál sira ba feto no labarik feto sira. Vizita ida ne’e hanesan vizita datolu iha Timor-Leste no husi vizita dala-tolu ne’e dala-rua hanesan Embaixadora Boa Vontade UNFPA nian.

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Hanesan aprezentadora ba televizaun no autora ba filme iha Portugal, Catarina uza ninia plataforma sira hodi fahe istória kona-ba direitu saúde seksuál no reprodutiva no prevensaun ba Violénsia Bazeia ba Jéneru no pratika perigu sira seluk foku ba feto no labarik feto sira ba iha Portugal no global.

“Ohin (horsehik) mai vizita sala Maternidade no sala fatin seguru iha Sentru Saúde Gleno hodi haree kondisaun, ne’ebé di’ak atu hatún taxa mortalidade, posivel no presiza vontade polítiku. Sira tenke iha vontade ne’ebé hahú husi investimentu tau Osan, no iha vontade hodi halo kolaborasaun ho Parseiru sira”, nia hateten hafoin remata vizita iha Sentru Saúde Gleno, Ermera, Kuarta (06/09/2023).

Lee Mós :
Selebra Loron Matebian, Karreta Travel Dili-Ermera Presu Normál

Catarina koñesidu ho nia dokumentáriu televizivu ida hanaran “Principes de Nada”, ne’ebé introdús ba públiku kona-ba kestaun sira hahú husi kestaun saúde materna to’o isin-rua adolexente.

Enkuantu, iha Timor-Leste Catarina Furtado nia vizita projetu saúde materna ne’ebé nu’udar rezultadu husi kooperasaun ida ne’ebé forte husi UNFPA ho Governu Timor-Leste liuhosi Ministériu Saúde.

Nia sei observa mós esforsu hodi hametin abordazen multisektoral ba prevensaun no Resposta ba Violénsia Bazeia ba Jéneru.

“Kolaborasaun ka investimentu maka atu halo Infraestrutura, fasilidade Saúde, tenke tau ai-moruk no Ekipamentu. No tenke fó formasaun ba profisionál saúde sira hodi nune’e bele halo atendimentu ba iha inan sira hodi sira labele mate bainhira halo partus”, nia dehan.

Alende ne’e, atendimentu ne’e tenke di’ak hodi inan sira ne’e, hakarak mai tuur ahi iha fasilidade, tanba Timor porsentu 51 de’it mak tuur ahi iha fasilidade, entaun rejistu ne’e la koi mai iha fasilidade Saúde, tanba sira hili duni lakohi mai.

Lee Mós :
Postu Saúde Turiskai Rejista Moras ISPA 3000 Durante Fulan Ualu

“Tanba ne’e, ita bele halo buat ruma hodi ema mai halo partus iha Sentru Saúde, nune’e bele hatún mortalidade ida ne’e. Ba envolvimentu husi parseiru sira, ne’ebé sira la’en tenke buka atendimentu hodi ajuda Salva nia vida. Ita presiza hadi’a no realbilita fila fali fasilidade ida ne’ebé ohin rekoopera, nune’e UNFPA iha planu hodi atu halo iha tempu badak”, nia informa.

Entaun ida ne’e hanesan motiva UNFPA, Governu  atu tau matan tan ba servisu fasilidade Sentru Saúde sira. Nune’e Redús mortalidade. Evidénsia iha mundu tomak hatudu katak bainhira investe iha Saúde entaun sei investe mós ba iha Ekonomia no Sosiál.

Bainhira hadi’a fasilidade sira ne’e, sei fó impaktu atu hadi’a mós vida Ekonomia nian, tanba bainhira hadi’a fasilidade di’ak, entaun Promove ema nia Saúde sai di’ak, bainhira Saúde di’ak entaun Ekonomia mós sei di’ak.

Tanba ne’e, nia hakarak apela mós ba  Governu liuhusi Ministériu Saúde hodi bele investe no Promove Saúde Reprotiva. Ne’ebé iha saúde Seksuál, planeamentu familiar, iha violénsia bazeia ba Jéneru no Saúde inan.

Lee Mós :
UNFPA no Ministériu Saúde Lansa Fatin Seguru

“Hanesan Embaixadora UNFPA nian, ha’u vizita ona Nasaun barak no ha’u hare Projetu barak ne’ebé UNFPA halo iha Nasaun sira. Ne’ebé sira investe iha Saúde Reprodutiva, Saúde seksuál, Saúde Inan, ida ne’e ajuda tebes hodi mellora kondisaun Saúde iha Inan sira. Tanba ida ne’e, mós ita bele halo iha Nasaun ida ne’e, ha’u fiar katak ita mós sei bele sai hanesan país sira seluk ne’ebé konsege halo”, Embaixadora tenik.

Alende ne’e Xefe Sentru Saúde Internamentu Gleno, Alcina Fernandes da Silva, dehan sira hamutuk ho Ekipa Parteira, Médiku, Enfermeiru no Aliadu sira iha Sentru Saúde iha Munisípiu Ermera kontente tebes.

“Ami haksolok tebes, tanba ami hetan vizita husi Embaixadora UNFPA no mós ami agradese tanba ami nia Sentru Saúde bele sai no hili hodi bele vizita Espesiál ida ne’e”, nia hateten.

 1,539 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Catarina Furtado Vizita SSK Gleno” A few seconds ago

Bele hare Video Seluk :
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error:
Simu Notifikasaun Hosi Timor Post Online! OK No