ADVERTISEMENT

Postu no Sentru Saúde Iha Suai Balun Menus Ekipamentu, Pesoál Saúde

Liduway Xavier - Cova Lima · Jeral · Saude
Jornalista : Beatriz Belo
Editor : Liduway Xavier
  • Share
Xefe Suku Matai, Nuno José Mesquita Pereira. Foto TP/ Beatriz Belo.

KOVALIMA, (timorpost.com)— Xefe Suku Motai, postu administrativu Suai, munisípiu Kovalima, Nuno José Mesquita Pereira, preokupa, tanba iha postu no sentru saúde balun iha Munisípu Kovalima, sei menus ekipamentu saúde, tanba ne’e nia husu ba governu liuliu Ministériu Saúde ( MS), atu apoiu fasilidade hanesan, kama partu no aimoruk atu nune’e pesoál saúde bele halo atendimentu ba komunidade.

“Iha suku Matai ne’e iha postu saúde ida mak lokaliza iha ne’eba hodi pesoál saúde sira fó atendimentu ba komunidade sira, maibé tuir ha’u nia haree ne’e, iha postu saúde ami nian ne’e menus ekipamentu saúde, hanesan kama partu, aimoruk no fatin inan isin rua atu partu ba mós laiha, inklui seluk tan”, xefe suku Motai, Nuno José Mesquita Pereira, informa ba Timor Post iha Kovalima, Sesta, (09/02).

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Lee Mós :
Postu Saúde Turiskai Rejista Moras ISPA 3000 Durante Fulan Ualu

Nia hatutan, bainhira inan isin rua sira kanotak moras ba iha postu saúde ne’ebé besik maibé menus fasilidade entaun sai problema ba inan isin rua sira.

Aliende ne’e autoridade lokál ne’e mós preokupa kona-ba pesoál saúde ne’ebé menus, tanba foin Governu liuhosi Ministériu Saúde hapara hotu pesoál saúde kontratadu ho voluntáriu iha  postu saúde sira.

“Postu saúde iha ami-nia suku, funsionáriu saúde iha na’in-3 mak halo atendimentu ba iha komunidade sira maibé realidade númeru ne’e la sufisiente tanba  suku Matai komundade barak liu entaun rekursu ne’ebé iha susar uitoan atu halo atendimentu di’ak liu ba komunidade sira”, nia preokupa.

Lee Mós :
REBAS-TL Deteta Postu Saúde Fahinehan Mamuk

Tanba ne’e, nu’udar xefe suku sente la satisfas ho fasilidade no pesoál saúde iha postu saúde sira, nune’e nia husu ba Ministériu Saúde tau-matan ba postu saúde sira liuliu kompleta fasilidade no pesoál saúde sira hodi halo atendimentu ba komunidade atu nune’e labele fó  impaktu ba komunidade nia vida.

Maske nune’e, ho situasaun ne’e seidauk implika to’o komunidade lakon vida, maibé aimoruk mak menus ba komunidade.

Iha fatin hanesan, xefe suku Belakasak, Leonito Gusmão, hatete hanesan autoridade lokál preokupa tanba  povu  no komunidade durante kestiona kona-ba menus pesoál saúde atu halo atendimentu ba komunidade. Tanba ne’e, husu ba Governu liuliu Ministériu Saúde oinsá uza programa no polítika ne’ebé halo rekrutamentu ba pesoál saúde sira hodi atende komunidade

Lee Mós :
Jejun no Abstinénsia "Fila Ba Rai Rahun VS Hakfilak Aa Ba Evanjelhu"

“Ita fó fiar nafatin ba Governu liuliu Ministériu Saúde oinsá uza sira polítika ka sistema oinsá mak ita-nia povu sira bele hetan atendimentu ne’ebé di’ak”, nia hatete.

Preokupasaun kona-ba menus fasilidade no pesoál saúde la’os akontese de’it iha munisípiu Kovalima maibé mós akontese iha munisípiu seluk, tanba ne’e ezije Governu liuliu Ministériu Saúde hodi tau-matan ba preokupasaun hirak ne’e.(*)

 822 total views,  6 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Postu no Sentru Saúde Iha Suai Balun Menus Ekip…” A few seconds ago

Bele hare Video Seluk :
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error:
Simu Notifikasaun Hosi Timor Post Online! OK No