ADVERTISEMENT

Komisaun D Sei Halo Inspesaun Ba Sasan-nia Folin iha Merkadu

Timor Post - Ekonomia · Polítika
Jornalista : Estaziadu Selestinho
Editor : Otelio Ote
  • Share
Presidente Komisaun D, Ricardo Batista,

DILI (timorpost.com)—Parlamentu Nasional (PN) liu hosi Komisaun D ne’ebé trata ba asuntu Dezenvolvimentu no Ekonomia, tuir planu sei halo fiskalizasaun ba servisu husi AIFAESA, relasiona ho sasán-nia folin iha merkadu.

“Ami deside ona katak tempu badak, sei tun ba terenu hodi haree AIFAESA nia servisu, másimu ka la’e kontrola sasán sira-nia folin iha merkadu,” Presidente Komisaun D, Ricardo Baptista, hatete ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál, Kuarta-feira (06/09/2023).

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Lee Mós :
KHUNTO Konkorda Governu Foun Altera Lei PV

AIFAESA, mak instituisaun estadu ida  ne’ebé nia knar mak  atu halo Inspesaun ba sasán-nia folin iha merkadu no poténsia manipulasaun ba presu.

“Esperiénsia husi vítima balun, ne’ebé ba merkadu sosa sasán, dehan halo manipulasaun ba sasán nia folin. Ida ne’e mak ema barak tau ba kestaun,” nia dehan.

Lee Mós :
Muhammadiyah Prontu Haforsa Setór Edukasaun no Saúde Iha Timor Leste

Atu defende direitu konsumidór no hapara manipulasaun sasán-nia folin, AIFAESA tenke kontrola didi’ak merkadu sira, liuhusi implementa Dekretu Lei, hodi fó sansaun ba atestidu.

 3,432 total views,  6 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Komisaun D Sei Halo Inspesaun Ba Sasan-nia Foli…” A few seconds ago

Bele hare Video Seluk :
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error:
Simu Notifikasaun Hosi Timor Post Online! OK No