ADVERTISEMENT

Observa Populasaun Lalin Bee, Admnistrador Hato’o Esperansa

Augusto Sarmento - Figura · Manufahi
Jornalista : Luis Casimiro
Editor : Augusto Sarmento
  • Share

MANUFAHI—Bee moos ba komunidade sira iha Same villa kontinua sai problema boot ne’ebé administradór munisípiu kestiona beibeik. Serake bee hanesan nesesidade esensiál ba povu nian ho ida ne’e governu halo parseiru sira hodi hadi’a sistema bee moos ba komunidade.

Tanba ne’e Administradór munisípiu Manufahi, Arantes Isaac Sarmento husu servidór povu iha Manufahi tenke sente moe se bainhira komunidade iha kapitál Same kontinua lalin bee iha tempu udan.

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


“Governu kria ona sistema oin-oin atu hadi’a sistema atendimentu bee moos ba komunidade maibé implementasaun povu kontinua lalin bee” Arantes hato’o lamentasaun ne’e liu husi treinamentu konjunta ba ekipa tékniku serbisu agua saneamentu, PNDS, no parseiru dezenvolvimentu internasionál no lokál, iha salaun PDHJ Same Kinta (13/04).

Lee Mós :
Hafoin Udan, Rai Taka Dalan Lihulolo-Same

Ne’eduni hanesan servidór povu tenke sente moe, povu labele kontinua enfrenta situasaun ne’e iha sidade laran.

“Ita akompaña komunidade iha suku Holarua no fatin seluk kontinua lalin bee maibé loloos ne’e ida ne’e labele kontinua mosu ba povu” nia hakotu.

Ho lamentasaun hirak ne’e, administradór husu serbisu diresaun bee saneamentu, BTL,EP, no parseiru sira atu bele serbisu hamutuk hodi fó atendimentu ne’ebé di’ak ba konsumidór bee moos.

Lee Mós :
Xefe Suku Sai Servidór Ba Povu

“Ha’u nia mehi, iha munisípiu Manufahi povu tenke hemu bee ho seguru,” afirma Administradór ne’e.

Maibé nia observa, agora daudaun bee sei kontamina hela ho fo’er. tanba ne’e nia soe hela ha’u nia mehi ne’e, ba parte hotu tenke iha ona vizaun, oinsá atu hadi’a no dezenvolve bee ho seguru no kualidade.

“Nune’e komunidade sira hemu la depende ona ba aqua maibé hemu direita bee Kablaki nian ho seguru no loos” nia hato’o esperansa.

Lee Mós :
Xefe Suku Atuál Bekora Nafatin Lidera

Diretór serbisu água saneamentu munisípiu Manufahi, Domingos Soares hateten, formasaun ne’e involve ekipa teknika husi serbisu água saneamentu (SAS), Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS), Jestaun Maneja Fasilidade (GMF) no parseiru sira.

Ho intensaun atu halo diskusaun hamutuk halo planu integradu, hodi hadi’a sistema bee moos iha munisípiu Manufahi, hodi garantia sustentabilidade bee moos ba konsumidór sira.

 1,139 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Observa Populasaun Lalin Bee, Admnistrador Hato…” A few seconds ago

Bele hare Video Seluk :
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error:
Simu Notifikasaun Hosi Timor Post Online! OK No