Xefe Suku Vatuboro Garante Eleitór Rihun Ida Sei Partisipa Hotu Iha Votasaun

by -167 views
Xefe suku Vatuboro, Judito dos Santos, Imajen TP/ José Mauno

(Reportajen Jose Maun/Editor Mateus da Cruz)

LIQUISA—Xefe Suku Vatuboro, Postu Aadministrativu Maubara, Munisípiu Likisa, Judito dos Santos, garante eleitór rihun 1 resin sei tuir hotu votasaun iha eleisaun prezidensiál 2022.

“Ami hato’o ona ba sidadaun hotu iha ne’e katak hanesan sidadaun tenke partisipa hodi ezerse ida-idak nia direitu. Entaun ami garante sira hotu sei partisipa iha eleisaun,”nia dehan ba jornalista sira iha nia rezidénsia, Sesta (18/03).

Nia dehan, autoridade Komunitariu durante ne’e apoiu parte hotu kontrola preparasaun eleisaun prezidensiál 2022 la’o di’ak no atinji 100%.

“Ha’u haree preparasaun iha sentru votasaun iha susku Vatuboro la’o di’ak. Tanba sidadaun hotu iha direitu atu partisipa iha festa demokratika ne’e”, nia hateten.

Tuir nia, suku Vatuboro durante eleisaun nunka akontese problema. Sidadaun hotu mós antusiasmu partisipa iha eleisaun liuliu eleisaun prezidensiál sira.

Tuir kalendáriu ne’ebé mak prezidente da repúblika aprova loron ba votasaun eleisaun prezidensiál periódu 2022-2027 sei hala’o iha aban (ohin red) loron sabádu, 19 Marsu 2022. Dadus eleitór iha territóriu nasionál ho Diaspora hamutuk 859.613.

Iha fatin hanesan, Francelho Teixeira Sanches, brigada sentru votasaun Sede suku Vatuboro, haktuir , ekipa preparadu ona atu hein eleitór sira mai hili prezidente da repúblika períodu 2022-2027.

“Ami lori material sensitivu ho non sensitivu mai to’o fatin sentru votasaun ho di’ak. Kooperasaun ho autoridade komunitariu, seguransa la’o di’ak”, nia dehan.

Entretantu, ekipa sira ne’ebé mak destaka ona iha senteu votasaun hotu-hotu prepara mós material covid-19 hodi fasilita eleitór sira tanba situasaun pandemia ne’e seidauk hotu liuliu Timor-Leste.

No More Posts Available.

No more pages to load.