Xanana Promete Horta Mutlak Primeira Ronda, Horta: “Povu Hakarak Prezensa Lideransa Sira”

by -2.300 views
Hafoin Ensera serimonia konferensia Nasional Partidu CNRT-Husi liman Karuk Lider Partidu Fretilin Rogerio Tiago Lobato, Kandidatura Prezidente Republika periodu 2022-2027 José Manuel Ramos Horta, Prezidente Partidu CNRT Kay Rala Xanana Gusmão no Diplomata, José Luis Guterres foto hamutuk, iha Salaun Mahoka Domingo (23/01) hodi fo apoiu ba Jose Manuel Ramos Horta iha Eleisaun Prezidensial. (Foto Timor Post/Maria Lizia)

(Reportájen José Caet/Editora Suzana Cardoso)

DILI (Timor Post)  – Hafoin Prezidente Partidu Kongresu Nasionál Rekonstrusaun Timorense  (CNRT), Kay Rala Xanana Gusmão ofisialmente deklara apoiu Premiadu Nobel ba Paz, José Manuel Ramos Ramos Horta ba Kandidatu Prezidente Repúblika (PR) períodu 2022 to’o 2027 , nia kompromete kandidatu José Manuel Ramos Horta mutlak iha primeira ronda Eleisaun Prezidensiál.

Hafoin Remata Konferensia Partidu CNRT Indika Jose Manuel Ramos Horta sai Kandidatura ba Prezidente Republika Periodu 2022-2027, Prezidente Partidu CNRT konversa ho Kandidatura Prezidente Republika Jose Manuel Ramos Horta iha Salaun Mahoka Domingu, (23/01/2022). (Foto Timor Post/Maria Lizia)

Lider karizmátiku ne’e deklara, la’ós ema ida-idak fiar aan, maibé partidu rasik ho movimentu hotu-hotu inklui grupu sira, lori Ramos Horta alias toos (toos nu’udar naran ne’ebé Xanana foin hasai ho nia signifika toos no nia Avo Nana maka kuda hudi iha toos laran) too Palasiu Prezidensiál.

“Kampaña eleisaun Prezidensiál sei hala’o hahú loron 1 Marsu 2022, nune’e sei iha tempu fulan ida kedas hodi halo preparasaun ne’ebé di’ak hodi halo kampaña ho kualidade,” hateten  Xanana hodi responde konferensista sira nia preokupasaun kona bá eleisaun prezidensiál,  iha konferénsia CNRT iha salaun OKA, Osindu I, Domingu, (23/01).

Hafoin remata husu no hatán pergunta konferensista sira,  Xanana taka konferénsia ne’e. “Ho ita boot sira-nia lisensa autoriza ha’u atu taka konferensia, ita hili doutor José Ramos Horta. Ita moos kompromete aan atu servisu hakaas aan hodi manan eleisaun iha primeira vota,” dehan Xanana.

Antes ne’e  kandidatu Partidu CNRT José Manuel Ramos Horta iha nia diskursu hateten, tanba lideransa sira paralizadu hotu iha situasaun pandemia Covid-19 nian ne’e maka hamutuk ho Xanana Gusmào  la’o ba buka fó tulun ba povu.

“Buka maun boot durante tinan rua nia laran, tanba ha’u hare lideransa sira paralizadu, tanba situasaun pandemia Covid-19”,  Horta konta.

Katak Ramos Horta, hafoin lideransa sira paralizadu ho situasaun global pesti Covid-19 Maun Boot Xanana tuun iha terenu liu-liu izolamentu Vera Kruz hodi hakalma situasaun .

Laos deit iha situasaun global ne’e, katak Ramos Horta, Maun Boot  Xanana moos tuun direta hodi tulun vítima dezastre naturais. Hosi ne’e, hatudu katak  povu iha baze la presiza atu fó apoiu. Maibé hakarak prezensa lideransa sira.

“Situasaun pandemia Covid-19 manas. Lider nasionál Kay Rala Xanana Gusmão realiza atividade apoiu umanitariu ba joven no ferik katuas sira iha munisipiu. Atividade apoiu umanitariu seriu  tebes. Nune’e laiha fallansu iha distribuisaun nesesidade bazika ba povu sira. Ne’e referénsia di’ak iha futuru.(Lee Notìsia Seluk Iha Jornàl Timor Post/Asesu You Tube Timor Post)

No More Posts Available.

No more pages to load.