Xanana Observa Karantina Tibar no Rega Aimoruk Prevensaun Virus Corona iha Aeroportu Komoro

by -130 views
Xanana Observa Karantina Tibar no Rega Aimoruk Prevensaun Virus Corona iha Aeroportu Komoro

DILI-Eis Prezidente Republika no Primeiru Ministru Governu dahaat, Kayrala Xanana Gusmao akompana husi Vise Ministra Saude ho mediku sira no autoridade seguransa no ekipa interministerial ba hala’o observasaun iha karantina ne’ebe governu prepara ba antisipasaun virus corona iha Tibar.

Xanana mos hala’o observasaun iha Aeroportu Internasional Nicolau Lobato, Dili.

Iha Aeroportu, Xanana ho ekipa mediku sira uza fardamentu prevensaun  virus nian hodi rega rimoruk ba fatin sira ne’ebe iha movimentasaun ema tama sai iha Aeroportu. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.