Xanana Kontinua Hamoos Dili, Lú Olo La Hala’o Servisu iha Palásiu

by -239 views

DILI- Lider Nasionál Kayrala Xanana Gusmão hamutuk ho estudante sira husi Universidade da Paz, Estudante Sekundáriu Jerál, Eskola Teknika Informatika (ETI), IOB no komunidade sira kontinua hamoos sidade Dili liuliu iha área hirak ne’ebé afeta maka’as inundasaun bainhira udan boot iha loron Sexta (13/03/2020).

Iha loron Sábadu (14/03/2020) to’o loron Segunda (16/03/2020), Xanana hahú tun ba estrada no tama iha komunidade sira nia uma ne’ebé hetan inundasaun hodi hamoos direta no motiva komunidade sira halo limpeza no husu tulun ba kompañia Tinolina ho kompañia seluk ne’ebé iha ekipamentu pezadu hodi tulun hamenus todan ne’ebé komunidade sira infrenta.

Ho toman ne’ebé Xanana iha, líder karismátiku ne’e mós diverte komunidade sira ho múzika tik-tok, halo kómiku no ko’alia halimar ho komunidade sira hanesan tempu ba eskansa no kontinua motiva nafatin ema hotu ba hamoos foer iha sidade laran.

Relasiona ho inundasaun ne’e, ajenda Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo ba loron Segunda (16/03/2020) nian ne’ebé nakloke ba mídia sira laiha no Xefe Estadu la sama palásiu tanba tahu dodok sei kontinua invade palásiu prezidensiál.

“Ohin de’it mak situasaun seidauk admite. Tanba ne’e, Prezidente Repúblika sei serbisu nafatin, maibé, iha de’it ninia rezidénsia. Aban, Prezidente Repúblika tama ona, atu hala’o ninia serbisu hanesan baibain iha palásiu. Ami tenta esforsu atu servisu to’o kalan, atu bele halo moos,” Xefe Kaza Sivíl, Francisco Maria de Vasconcelos informa iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Dili.

Entretantu total uma kain ne’ebé hetan inundasaun iha hamutuk 1105 no ema hamutuk 6700 husi suku 12 iha Dili laran mak sai vítima. Dadus ne’e barak liu iha Suku Santa Kruz hamutuk ema na’in 2100 no Bekora 1750.

Governu daualu lideradu Primeiru Ministru Taur Matan Ruak liuhusi Konsellu Ministru halo ona desizaun iha loron Segunda (16/03/2020) fó toleránsia pontu ba funsionáriu sira la tama servisu hodi bele partisipa iha asaun limpeza no rekuperasaun ba estragu sira ne’ebé provoka husi inundasaun ne’ebé akontese iha loron Sexta (13/03/2020).

Asaun ne’ebé sei hala’o to’o loron Kuarta (18/03/2020) ne’e, espesialmente iha Munisípiu Dili no la aplika ba servisu esensiais, nomeadamente ba seguransa, saúde, protesaun sivíl no seluk tan.

Desizaun ne’e haktuir ministériu sira bele indika espesialmente servisu sira konsideradu esensiais, funsionáriu sira tenke mantein permanente kontaktu, iha kazu nesesáriu balun relasiona ho servisu nian. (ato)

No More Posts Available.

No more pages to load.