Xanana husu Juventude Loilubo no Watulari Kuda Domin no Kari Dame

by -485 views

BAUKAU—Eis Komandante ein Xefe Forsa Armada Libertasaun Nasionál (FALINTIL) Kayrala Xanana Gusmão iha nia vizita espesiál ba Suku Loilubo no Watulari hodi haree ho matan povu sira nia moris no hala’o asaun karidade ba kbiit laek sira.

Iha oportunidade ne’e, líder nasionál karismátiku ne’e husu ba juventude sira atu kuda domin no kari dame iha suku rua ne’e no ba Timor tomak.

“Favor ida kuda domin no kari dame. Imi tenke sai sidade di’ak ba nasaun,” Xanana hato’o mesajen ne’e bainhira hasoru malu ho komunidade suku rua ne’ebé pretense ba Postu Administrativu Vemasse, Munisípiu Baukau, iha loron (26/06/2020).

Eis gerileiru ne’e subliña, dezenvolvimentu nasaun depende mós ba juventude sira nia kontribuisaun liuliu hametin paz no dame. Nune’e, Xanana husu atu tau ida ne’e iha prátika nu’udar sidadaun di’ak ida ne’ebé hadomi duni nia rain.

“Apelu boot tebtebes ba joven sira husi suku rua ne’e, avo mane avo feto sira ne’ebé tuur daudauk iha ne’e ho sira nia terus mak ohin loron imi sai boot, la’o ba la’o mai ho sira nia terus durante tinan 24 nia laran,” Xanana hatutan.

Observasaun Timor Post haktuir, komunidade sira iha suku rua ne’e simu ho entusiazmu prezensa Xanana Gusmão. Sira sente kontente tebes no konsidera nu’udar aman ba nasaun ne’ebé luta la sura kole ba povu no nasaun nia moris di’ak.

Hafoin hasoru ho komunidade sira, Xanana ba hasoru malu ho Padre Locateli SDB no hala’o vizita ba Kapela Ossoqueli ne’ebé daudaun ne’e sei iha hela prosesu konstrusaun.

Jornalista: Cesario de Sousa

No More Posts Available.

No more pages to load.