Xanana-Horta Vizita Saudozu Nicolau nia Mate Fatin, Aviaun Tula Lori ba Ne’ebe Ami La Hatene”

by -60 views

Timor Post (23/09/2020)-Lider Nasional Kayrala Xanana Gusmao ho Jose Manuel Ramos Horta hala’o vizita ba Saudozu Nicolau dos Reis Lobato nia mate fatin iha area Binani, Suku Mindelo, Postu Administrativu Manufahi.

Saudozu Nicolau nu’udar Prezidente RDTL dahuluk ne’ebe Tentara Nasional Indonezia (TNI) tiru mate iha fatin iha tinan 1978.

Sasin moris husi akontesimentu ne’e, Clementino de Jesus Nunes haktuir, iha momentu ne’eba populasaun barak mak mate hamutuk iha batalla nia laran ho Saudozu Nicolau.

Nia dehan, iha momentu ne’eba TNI ho aviaun no hatun pragalista hodi serku metin Saudozu Nicolau ho populasaun sira. Ikus mai konsege tiru duni Nicolau.

Clementino hatutan, Saudozu Nicolau ho nia forsa tama husu Tutuluro nian, to’o iha Binani, derepente de’it aviaun funu nian barak hahu semo badak no hatun dadauk pragalista.

“Ami hotu hakfodak, ami ho kilat mas hanesan hela ai-dona ida la halo buat ida. TNI tiru dadauk populasaun sira, ami ne’ebe tiba tun ba rai mak hanesan mate restu,” nia haktuir.

Iha momentu ne’eba mosu krize aihan. Iha Mindelo maka iha aihan, maka ema barak mai iha ne’e. Maibe ikus mai mosu serku boot, iha ne’e ema mate hamutuk ho Sauddozu Prezidente ema barak, la’os de’it Mindelo oan, Turiskai, Maubisse, maibe ema husi lorosa’e no balun husi loromonu mai mate hamutuk iha ne’e.

Nia dehan, bainhira Nicolau mate ona, sira rasik la hatene tuir inimigu sira lori ba ne’ebe. Maibe iha duni Saudozu nia mata dalan ida ho naran Joao Freitas maka haree ho matan inimigu hiit Saudozu ba Aviaun laran.

“Nia hetan Saudozu nia mate maka sunu ahi hodi aviaun tun hodi tula ba aviaun,” nia haktuir.

Entretantu durante ne’e Estadu halo esforsu hotu buka tuir ruin Saudozu Nicolau maibe seidauk hetan.

Deskonfia Saudozu nia ruin TNI sira lori tiha ba Indonezia, maibe durante ne’e estadu rai rua seidauk lian ida atu fo serteja katak Ruin iha duni Indonezia ka la’e. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.