Xanana fó Sasin Kona-ba Ma’Huno, “Jerasaun CCF 1975 hela Na’in Ida De’it”

by -4.228 views
Kayrala Xanana Gusmão (loos), Ma'huno Bulerek Karathayano (karuk). Foto Eujevio Pereira

DILI (Timor Post)—Eis Komandante Ein Xefe FALINTIL atuál Prezidente CNRT, Kayrala Xanana Gusmão, hafoin rona José António Gomes da Costa  alias Ma’huno Bulerek Karathayano hakotu iis, fó sasin kona-ba nia hamutuk ho saúdozu reorganiza funu iha tinan 1981.

Liuhusi konferénsia imprensa iha Pante Makasar, Rejiaun Oekusi, Sesta kalan (24/09/2021) hodi hato’o mensajen de pezar no kondolénsia ba Ma’Huno nia mate, Xanana subliña, Ma’Huno ho nia maka sobrevivente Comite Central FRETILIN.

Notisia Relevante: Konsellu Ministru Dekreta Lutu Nasional ba Ma’Huno Nia Mate https://timorpost.com/konsellu-ministru-dekreta-lutu-nasional-ba-mahuno-nia-mate/

“Ma’huno Bulerek Karathayano hamutuk ho ha’u maka sobrevivente husi Comite Central FRETILIN husi kedas tinan 1980, ne’ebé reorganiza fali rejisténsia armada iha primeira konferénsia nasionál ne’ebé hala’o iha Marsu tinan 1981 iha Lalini,” Xanana haktuir.

Iha konferénsia ne’e maka Xanana ho Ma’Huno orienta kuadru sira hodi eleje fali membru Comite Central FRETILIN foun hanesan Nino Konis Santana, Bere Malai Laka, no seluk tan ne’ebé mate iha funu laran no balun iha kedas setembru tinan 1981 iha operasaun Kikis ne’ebé inimigu hala’o iha rejiaun sentral.

Xanana hatutan, Lere Anan Timur mos iha momentu ne’eba eleitu hanesan membru CCF no sai komisáriu polítiku iha rejiaun Haksolok fronteira sul. Iha ona 1984 mak sai husi kargu polítiku no asume kargu hanesan komandante.

“Ohin loron membru CCF husi jerasaun 1981 mak hela de’it ona Komandante Lere. Husi fali jerasaun CCF 1975 ne’ebé la rende no sei moris mak ami na’in rua, Ma’Huno ho ha’u. Maibé ohin, Ma’Huno liu tiha ona,” Xanana hatete.

Notisia Relevante: Hafoin Livre Husi COVID-19, Ma’Huno Hakotu Iis Iha HNGV https://timorpost.com/hafoin-livre-husi-covid-19-mahunu-hakotu-iis-iha-hngv/

Iha tinan 1999, Ma’Huno hetan tiha moras stroke to’o ohin hakotu iis.

Nu’udar Prezidente CNRT, Xanana lori naran kuadru no militates tomak presta onra ba Ma’Huno nu’udar fundador ida Partidu CNRT nian.

“Nu’udar Prezidente Partidu CNRT nu’udar mos pessoal, ha’u hatoo sentidu pezames ba Kompaneira Terezina Viegas (Ma’Huno nia espoza) no família tomak husi kompaneiru Ma’huno Bulerek Karathayano,” Xanana tenik.

“Maromak simu hela nia iha Nia Kadunan Santu, hodi husu mos atu Ma’Huno bele tau matan no akompaña ita hotu iha situasaun difisil ida ne’e,” Xanana subliña. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.