Votasaun iha SV Balibó Villa, Brigada fó Uluk Prioridade ba Inan Isin Rua, Ema ho Defisiénsia no Idozu

by -369 views
Inan ida kous hela bebe hodi forma iha sentru votasaun, iha Sentru Votasaun Balibo Vila, Munisipiu Bobonaro, Imajen TP/jose mauno

BALIBO– Ekipa fasilitadór eleisaun prezidensiál periódu 2022-2027 iha sentru votasaun Balibo Vila, Munisípiu Bobonaru fó uluk prioridade ba eleitór defisiénsia no inan isin rua no inan kous bebé.

“Iha ne’e ami nia planu no mekanizmu ba ema ho defisiénsia, inan isin rua no kous bebe no ferik katuas, ami halo konkordasaun ho ofisias sira atu fó prioridade”, Brigada sentru votasaun Balibo Vila, Noviana Gama Pereira informa ba jornalista sira iha Balibo, sábadu (19/03).

Alende, ekipa mós prepara material prevensaun covid-19 hanesan máskara, hand sanitizer, termu scanner no mantein distánsia sosiál iha formatura.

“Ita sei iha pandemia hela, ami husi STAE iha material prevensaun covid-19 hanesan máskara, hand sanitizer no koko temperatura nian,” brigada hatete.

Iha sentru votasaun Balibo Vila mós, prezensa husi seguransa PNTL, observadór internasionál, lider komunitariu, fiskais husi kandidatu 16.

Entretantu observasaun Timor Post iha iha terenu nota katak, eleitór ida-idak vota hotu balun fila kedas ba uma no balu sei tuur tesi lia.

No More Posts Available.

No more pages to load.