Vise Ministru Interior: Postu UPF Foun Sei Kompleta ho Kampu Futsal

by -47 views

Timor Post (01/09/2020)-Vise Ministru Interior, Antonio Armindo, tersa, (01/09) halo vizita ofisial ba kuartél Polísia Munisípiu Dili.

Iha vizita ne’e alende enkoraja servisu PNTL, governante  promete mós iha 2021 sei kria kondisaun ba servisu Polísia nian hahú konstrusaun hosi Postu UPF foun iha Fronteira no moos hadi’a edifísiu eskuadra Polísia balu.

“Postu UPF foun iha Fronteira ninia dezeñu furak tanba alende fatin deskansa, kompleta mós ho kampu futsal no kondisaun sira seluk tan, I dezeñu ida ne’e Xefe Governu kualidade hanesan Ministru Interior konkorda ona. Konaba eskuadra Polísia Don Aleixo Komoro nian, mós hetan ona apresiasaun maski ho kustu ida boot, maibé tenke tau seriedade atu kria kondisaun ba ita nia Polísia hodi hala’o servisu di’ak” hateten Antonio Armindo kuartél Polísia Munisípiu Dili

Governante ne’e esplika Vizita mai Komandu PNTL Munisípiu Dili hanesan korajen ida atu fó ba PNTL kontinua servisu di’ak hodi garantia estabilidade iha sidade Dili.

“Durante ne’e Komandante PNTL Munisípiu Dili halo servisu barak maibé hasoru dezafiu sira hanesan karreta motor at hotu, entaun governu konsidera problema sira ne’e. Ita nia planu prioridade tinan oin 2021 ne’e infra-estrutura ba PNTL, más la’ós hotu-hotu halo, ita halo oituan-oituan, ita inisia hahú hosi Fronteira, tinan oin ita hahú Postu UPF foun neen, iha tan ita nia eskuadra Don Aleixo, tinan oin ita tenke halo kuandu ita Orsamentu pasa”, informa governante depois de termina nia vizita.

Vise Ministru Interior argumenta la signifika tau prioridade de’it ba UPF iha Fronteira no mós ba eskuadra Don Aleixo Komoro nian, más   konforme nesesidade urjénsia ne’ebé atu tau kondisaun uluk,  tanba  dala ida ne’e labele.

 Iha fatin hanesan, Komandante PNTL Munisípiu Dili, Superintendente Xefe Polísia Henrique da Costa, agradese ho vizita Vise Ministru Interior ba kuartél PNTL Munisípiu Dili, no haktuir iha vizita ne’e Komandu Polísia Munisípiu aprezenta servisu sira ne’ebé Polísia Munisípiu Dili halo durante ne’e ho dezafiu sira.

“Dala uluk ha’u apresia ba Sua exelénsia Vise Ministru Interior ne’ebé maka mai vizita Komandu PNTL Munisípiu Dili. iha vizita ida ne’e, parte Komandu ita aprezenta kona-ba situasaun servisu Komandu Polísia Munisípiu Dili ninian, ne’ebé maka ita iha mehi atu sidade Dili sai fatin seguru ba ema hotu,” katak Superintendente Xefe Polísia Henrique.

Molok hakotu Henrique haktuir Komandu  Dili mós aprezenta planu atividade ne’ebé maka  dezeña kona bá atu garantia estabilidade no halo Dili sai duni kapitál nasaun ne’ebé seguru no trankuilu.(Jornalista: Jaime Pires)

No More Posts Available.

No more pages to load.