Virus Corona Hamate ona Ema Hamutuk Liu Rihun Rua Nulu Resin Tolu, Tama ona iha Timor

by -272 views

DILI—Atualizasaun kazu husi virus corona (COVID-19) to’o loron Kinta (26/03/2020) hamate ona ema hamutuk rihun-rua-nulu-resin-tolu-rua-nulu-resin-sia (23,029) iha mundu.

Husi númeru ne’e sei kontinua ema mate la too oras no barak liu iha nasaun Itália no España. Nasaun rua ne’e númiru ema mate barak no sae lalais tebes husi loron ba loron kompara ho akontesimentu fofoun iha Wuhan-Xina.

Virus ne’e hahú mosu iha tinan 2019 nia rohan iha sidade ida iha Xina ho naran Wuhan. Husi ne’e hahú da’et ba nasaun sira seluk iha kontinente Ázia, Áfrika, Amérika no Austrália.

Tuir dadus ne’ebé Timor Post asesu husi site offial https://www.worldometers.info/coronavirus/ haktuir ema ne’ebé infetadu sa’e ona ba 510,645 inklui mate 23,029 no iha mós progresu di’ak tanba pasiente hamutuk 122,245 mak rekopera husi pandemia ne’e.

Entretantu Timor Leste rezista ona kazu ida ema estranjeiru ne’ebé pozetivu ona virus corona no parte saúde asegura ona iha sala izolamentu.

Estadu Emerjensia ba Fulan Ida

Entretantu liuhusi diskusaun iha plenaria extraordinaria iha loron Kinta (26/03/2020) Parlamentu Nasional aprova ona ho unanimidade (deputadu 64) deklarasaun estadu emerjensia durante fulan ida hahú husi loron ne’ebé Prezidente Repúblika halo promulgasaun.

Objetivu husi estadu emerjensia nee atu prevene daet husi virus corona ne’ebe sai preokupasaun mundial, no konsege hamate ona ema rihun ba rihun iha mundu iha fulan hirak ikus nee liuliu iha Xina, Espana no Italia, espesialmente iha Timor Leste rejista ona kazu ida.

Kontiudu husi estadu emerjensia nee bandu movimentasaun publiku iha territoriu no hapara atividade publiku no privadu sira ne’ebe bele afeta ba daet husi virus corona ka COVID-19.

Iha intervensaun ikus iha Parlamentu Nasional, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak sublina, governu toma responsabilidade ba ejekusaun estadu emerjensia nee no garante laiha violasaun ba direitus umanus.

Taur Matan Ruak konkorda tebes kona-ba governu nia responsabilidade ba apoiu umanitária, maibé governu sei prepara fali oinsá mak iha medida sira kona-ba assuntu ne’e. no liuliu ba impaktu ekonomia nian.

“Klaru ke se ita aplika estadu emerjénsia maibé ita husik populasaun hamlaha ne’e irasional uitoan. Konserteja governu tenke organiza para hahan labele falta ba ita nia sidadaun sira,” Taur hatete.

Taur dehan, governu sei estabelese gabinete ida kona-ba jestaun krize sei lidera husi primeiru ministru rasik. Tanba ne’e, nia dehan, governu sei prepara fali medida ida ne’e hodi aprejenta ba parlamentu nasionál.

Taur mós konkorda ho deputadu sira kona-ba impaktu ekonomia liuliu iha kompania privadu sira.

“Kona-ba impaktu ekonómika ami sei aprejenta fali, para liuliu ita iha planu integradu ida prevé kedas ba fulan tolu nian, fazeadu ho akordu. Ita tenta responde de melhor forma,” Taur subliña. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.