V-MI Deklara Informasaun Atu Tiru Horta no Xanana Ne’e Bosok

by -1.627 views
Vise-Ministru Interior (V-MI), António Armindo

(Reportajen Jaime Pires/Editor Mateus da Cruz)

DILI (Timor Post)- Vise-Ministru Interior (V-MI), António Armindo, deklara, informasaun dehan ema haruka nia atu tiru Prezidente Eleitu, José Ramos Horta no lider nasionál Kay Rala Xanana Gusmão, ne’e bosok.

“Ha’u hanoin fali informasaun ne’e laloos no ita iha Timor-Leste ne’e mak gosta gosip hanesan nia rona informasaun husi ema seluk, nia bá konta tuur tan husi A to’o Z,” nia dehan bá jornalista sira iha nia servisu fatin, Villa-Verde, Sesta, (22/04).

“Tanba lider sira hanesan Avo Xanana, Horta, tiu Taur, Lere, Lú Olo no tiu Falur ho nia alin sira seluk, ita nia lider nasionál, ne’e laiha ema ida atu halo buat ruma ba sira, maibé ita asegura fó seguransa másimu ba sira tanba sira idade natoon ona, entaun ita hotu-hotu kontribui seguransa ba sira,” nia deklara.

Lee Notisia Relevante : MI Haruka Ona Karta ba PNTL Kaptura Autór Lansa Informasaun Tiru Horta-Xanana

Tanba ne’e dala ida tan nia konsidera informasaun ne’ebé ema lansa iha mídia sosiál ne’e bosok no husu ba públiku lalika fiar.

“Ha’u la fiar katak ema ida haruka ha’u atu halo ida ne’e, tanba ne’e ha’u deklara ba públiku katak ida ne’e lia falsu no lia bosok,” nia hatete.

Antes ne’e autór balun utiliza mídia sosial facebook hodi lansa informasaun katak, iha lider nasionál balun no deputadu balun maka orienta ona Vise Ministru Interior, Antonio Armindo atu haruka oknum polisia tiru lider nasionál hansan Xanana Gusmão no Ramos Horta. (Lee Notísia Seluk Iha Jornál Timor Post/Asesu You Tube Timor Post)

No More Posts Available.

No more pages to load.