UPF Prende Sasan Inklui Fogetes iha Fronteira, F-FDTL Apoiu Lalin Objetu

by -578 views
Imajen ne'e hatudu membru UPF ho sasan nain sira tula sasan ba karreta estadu nian. Foto Espesial

Maliana (Timor Post)— Unidade Patrullamentu Fronteira (UPF), Kompañia Alfa, Postu Alto Lebos, halo patrulla rutina iha area Suku Lebos, konsege identifika atividade komersiu ilegal iha area fronteira ho Indonézia.

Komandante UPF, Superintendente Euclides Belo haktuir, iha loron 16/11/2021 Komandante Postu UPF Postu Alto Lebos, Primeiru Sarjentu Adelino Maumali, hamutuk membrus na’in-3 hala’o patrullamentu la’o ain ba area Mapelai Suku Lebos, konsege identifika atividade transaksaun ilegal no prende sasan ilegal sira hanesan, sigaru marka Surya 12 hamutuk pakote 373, tabaku sek marka pohon sagu kaixa 10, tabaku sek marka Matahari kaixa 1, petasan 8 shoot (foguetes) hamutuk pakote 10, no 5 5 shoot pakote 20.

Liuhusi mídia Servisu Relasaun Públika UPF nian Euclides hatete, nia membru hetan apoiu hosi F-FDTL hodi lalin objetu sira ne’e ba Postu UPF ho distánsia ne’ebé dook no oras ne’e entrega ona sasan sira ne’e ba Komandu PNTL Munisipiu Bobonaro hodi halo prosesu kontinuasaun no kontinua intensifika area kobertura hodi identifika transaksaun ilegal tama iha teritóriu nasionál.

No More Posts Available.

No more pages to load.