UPF Kaptura Timoroan Na’in-Tolu iha Bobonaro

by -433 views
Imajen ne'e hatudu ema nain-rua ne'ebe hetan kapturasaun. Na'in-ida Timor Post la konsege hetan foto. Foto Espesial

Jornalista Jaime Pires / Editór Noémio Falcão

DILI (Timor Post)—Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL), liuhusi Unidade Patroliamentu Fronteira (UPF), kaptura timoroan na’in-tolu tanba halo tranzaksaun sasán ilegal iha fronteira Timor Leste ho Indonézia.

UPF halo kapturasaun iha postu entre Saburai no Memo, Munisípiu Bobonaru, Domingu kalan (10/10/2021).

“Ita nia membru sira husi Kompañia Alfa, liuhosi Postu Memo no Postu Saburai halo atividade patrulla rútina iha oras tuku rua madrugada dader ne’e, konsege halo aprensaun ba timoroan nain tolu,” Komadante UPF, Euclides Belo ba Timor Post via telefone, Segunda (11/10/2021).

Euclides haktuir, nia parte prende mos sasan evidénsia sira inklui motorizada-rua, sasan ilegal sira hanesan, tabaku lulun marka Joker kaixa ida, bua maran kilo 20 no tabaku timor kilo 10.

“Sidadaun na’in tolu ne’e, sira kaptura no lori ona mai halo Auto, agora entrega ona ba iha Komandu Munisípiu Bobonaru, hodi kontinua ba halo prosesu investigasaun,” Euclides informa.

Sidadaun na’in tolu ne’e ho naran inisial, LDL ho idade 29,  RJ ho idade 35 no RMB ho idade 42.

No More Posts Available.

No more pages to load.