UPF Kaptura tan Ema Na’in-tolu Inklui Bebe Ida, Xanana Triste ho Movimentu Ilegal iha Fronteira

by -155 views

Timor Post (22/08/2020)—Hafoin loron ida antes kaptura timoroan na’in-rua tama sai fronteira ho ilegál iha Oekusi, Unidade Polísia Fronteira (UPF) kaptura tan ema na’in-tolu inklui bebé ida, iha loron 21/08/2020, oras tuku 12 meiudia, iha fronteira parte Aldeia Saben, Suku Bobometo, Sub-Rejiaun Oe-silo, Rejiaun Administrativa Espesial Oekusi, Ambeno (RAEOA).

Autoridade UPF haktuir, nia parte kaptura timoroan na’in-tolu ne’e inklui bebé ne’e tanba molok Estadu deklara Estadu Emerjénsia ba dala-haat, sira hala’o viajen ba Kefa-Nusa Tenggara Timur (NTT)-Indonézia, maibé sira tenta fila fali ba sira nia hela fatin liuhusi dalan ilegál maka hetan kapturasaun.

Aldeia Saben lokaliza kedas iha fronteira, komunidade sira hela fatin sukat ba komunidade sira husi NTT ne’ebé halo hela to’os iha fatin ne’eba kuaze metru atus ida (100m).

Hafoin kapturasaun, autoridade UPF lori ba entrega kedas ba parte imigrasaun no prosesa ba kumpri kuarentena iha Oekusi villa.

Rona notísia ne’e, Líder Nasionál Kayrala Xanana Gusmão bainhira hala’o hela Misaun COVID, iha liña fronteira, iha Suku Quiubiselo, Sesta (21/8/2020), hatete, triste ho movimentu ilegal iha fronteira.

“Ha’u simu novidade ne’e husi UPF, ha’u triste tanba Ita ko’alia namanas hela kona-ba moras COVID, Ema la preokupa kontinua tama. Ida ne’e sira hakarak oho hotu povu Oekusi ho virus Corona,” Xanana hato’o lamentasaun ne’e bainhira halo hela diálogu ho komunidade sira.

Xanana subliña, estadu desidi taka fronteira mak ema abuza hodi kontinua yama ilegal, hatudu katak povu sei mate hanesan nehek.

Vizita kontinuasaun ne’e Xanana ho Misaun COVID sei haleu timor-laran hodi ko’alia ho populasaun sira kona-ba impaktu husi moras daet COVID-19, ne’ebé hahú mosu iha Xina no da’et ona ba nasaun liu atus iha mundu hodi hamete ona ema rihun ba rihun.

Iha Aldeia Quiubiselo, povu suku ida ne’e simu Xanana ho serimonia kultural hanesan hatais Tais motif Quiubiselo, tara Tais, simu ho lia-dadoli no dansa kultural, dansa modernu husi labarik sira hodi akompania Xanana too fatin serimonia ho entusiazmu no nakonu ho domin. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.