UPF kaptura Feto Na’in-Rua Tama Sai Fronteira Klandestinamente, “Sira nia Aman Reformadu TNI”

by -315 views

Timor Post (19/08/2020)-Unidade Polisia Feonteira (UPF) kaptura tiha ona feto na’in-rua nu’udar sidadaun timorense ne’ebe tama sai fronteira terrestre ho klandestinamente.

UPF kaptura iha loron Kuarta (19/08/2020) maizumenus tuku haat lorokraik bainhira intelijen sira deskobre sira na’in-rua tama husi parte Kefa-Nusa Tenggara Timur (NTT) ba Postu Administrativu Oe-silo, Rejiaun Autonomu Espesial Oekusi Ambeno (RAEOA).

Tuir informasaun ne’ebe Timor Post rekolla husi autoridade seguransa ne’ebe lakohi temi nia naran iha fatin kapturasaun haktuir, feto rua ne’e sai ilegalmente husi Oekusi ba NTT molok estadu deklara estadu emerjensia ba dahaat. No sira tama fali ba Oekusi maka hetan kedas kapturasaun.

Feto na’in-rua nu’udar bin ho alin ne’e ho nia aman no inan uluk hafoin referendum sira ba hela iha NTT, maibe tanba sira nia aman reforma ona husi Tentara Nasional Indonesia (NTT) maka sira desidi fila hikas ba Oekusi.

Hafoin hetan kapturasaun, UPF lori kedas sira na’in-rua ba entrega ba Polisia Imigrasaun no hatama ona iha Kuarentena iha Oekusi villa hodi prevene sira na’in-rua karik hetan moras daet corona (COVID-19).

Kapturasaun ne’e akontese bainhira Lider Nasional Kayrala Xanana Gusmao halao hela viajen ba Oe-silo ho objetivu halo Misaun COVID.

Iha dialogu ho komunidade sira, Xanana husu komunidade sira iha fronteira tomak tenke koopera ho autoridade seguransa sira atu nune’e labele fo fatin ba atividade ilegal sira.

Tuir Xanana, bainhira iha fronteira la metin, komunidade sira la servisu hamutuk ho parte sefuransa maka moras daet ne’e bele tama iha Timor no bele akontese hanesan iha nasaun barak iha mundu ema mate rihun ba rihun.

Ba sidadaun na’in-rua ne’ebe kapturadu, bainhira rona informasaun ne’e, Xanana kontinua husu ba parte seguransa atu kontinua mantein servisu ho profesional.  No husu mos ba autoridade kompetente atu prosesa ba kadeia. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.