Uma Kain 349 Seidauk Simu Subsídiu $200, Populasaun Boikota Atividade Suku Gugleur

by -382 views
Imajen ne'e hatudu Xefe Suku Gugleur, Guido Ramos Ribeiro halo entrevista Jornalista sira. Foto Esp.

Timor Post (17/09/2020)—Uma kain hamutuk 349 iha aldeia haat iha Suku Gugleur, Postu Administrativu Maubara, Munisípiu Likisá, seidauk simu subsídiu $200 ne’ebé governu fahe loron 9 Juñu 2020 iha Timor laran tomak.

Husi total uma kain ne’ebé iha, husi Lebulugor uma kain 127, Aaldeia Dair uma kain 74, aldeia Puquelete uma kain 50, aldeia Lauvou uma kain 85, Aldeia Erito uma kain 10 , aldeia Kaikasa uma kain 1, aldeia Lisalapa uma kain 1 no aldeia Vatumori uma kain 1.

Xefe Suku Gugleur, Guido Ramos Ribeiro hamutuk ho nia Xefe Aldeia haat (4), Kinta (17/09/2020) ba hato’o preokupasaun ne’e reprejentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasionál.

“Komunidade iha Aldeia 4 ne’e bainhira ami fó hatene ba sira atu halo enkontru ruma, sira la partisipa no halo serbisu ruma iha suku laran sira lakohi tanba osan Corona nian ne’e aldeia seluk simu, sira iha aldeia 4 la simu total, tanba ne’e maka ohin ami mai iha Komisaun A Parlamentu Nasionál,” Xefe Suku Guido Ramos Ribeiro ba jornalista sira hafoin sorumutu ho deputadu sira iha Komisaun A.

Guido dehan, objetivu husi asaun ne’ebé sira halo atu reprejentante povu sira iha Parlamentu Nasionál bele informa ba governu atu fó resposta ba sira nia preokupasaun hirak ne’e.

Autoridade lokal ne’e haktuir, antes ne’e nia parte hato’o ona preokupasaun ne’e ba  administradór postu, administradór munisípiu, maibé laiha resposta maka  sira hato’o fali ba iha komisaun A.

Entretantu Xefe suku fó sai  resposta hosi komisaun nian katak, iha tempu badak nia komunidade sira ne’ebé la hetan subsídiu ne’e sei simu tanba, iha sira nia oin deputadu mós telefone kedas ba ministériu relevante.

Jornalista: Júlio Salinas Soares

No More Posts Available.

No more pages to load.