Tun husi Ro, Xanana Observa Portu Mahata no Simu husi Autoridade RAEOA

by -153 views

Timor Post (19/08/2020)-Lider Nasional Kayrala Xanana Gusmao, Tersa (18/08/2020) sai husi Portu Dili maizumenus tuku tolu lorokraik ho ro Sukses viajen durante oras 12 to’o iha Portu Mahata iha oras tuku tolu madrugada.

Tun husi ro, Xanana halo kedas observasaun ba Portu Mahata ne’ebe konstroe ho tulun husi Governu Japaun iha governu dahaat lideradu Xanana rasik.

Portu Mahata ho naran kompletu Mahata Iwao Kitahara, inaugura husi Primeiru Ministru Xanana akompana husi Embaixador Japaun mai Timor Leste, Yoshitaka, no lider nasional sira seluk inklui Prezidente Rejiaun Autonomu Espesial Oekusi Ambeno (RAEOA), Mari Bim Amude Alkatiri, iha loron Setemberu 2013.

Iha Portu Mahata, populasaun sira husu hasai foto hamutuk ho lider karismatiku nee no hetan seguransa masimu husi polisia rejiaun nee nian.

Husi Portu Mahata, Adjuntu Prezidente Autoridade RAEOA, Maxi Neno simu Xanana ho nia delegasaun. No akompana Xanana ba deskansa oras balu iha Oebau-Suku Kosta, Postu Administrativu Pante Makasar.

Objetivu husi vizita nee hodi hasoru malu ho populasaun sira, hala’o asaun karidade no fahe informasaun sira liga ho moras daet corona (COVID-19).

RAEOA, atualmente lidera husi Prezidente Autoridade Arsenio Bano. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.