Tún husi Aviaun, Xanana ba Kumpri Auto Kuarentena iha Balibar

by -182 views

Timor Post (28/11/2020)—Líder Nasionál Kay Rala Xanana Gusmão to’o ona iha Aeroportu Internasional Nicolau Lobato, Komoro, Dili ho aviaun Zet Privadu husi Jakarta-Indonézia.

Tún husi aviaun, simu direta husi Diretora Geral Prestasaun Servisu Saude, Dra. Odete Maria Viegas akompaña kedas Xanana ba deskansa no kumpri auto kuarentena durante loron 14 iha nia rejidénsia Balibar hodi prevene moras daet COVID-19.

Semana kotuk, Xanana semo ho aviaun Zet Privadu ba hala’o tratamentu saúde (check up) iha ospitál militar Gatot Subroto.

Rejultadu tratamentu ba Xanana la’o ho susesu no saúde di’ak tebes.

Durante Xanana iha Jakarta, Lider Nasional uza mós oportunidade ba vizita Ministra Negosiu Estranjeiru Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi hodi ko’alia kona-ba relasaun Timor Leste ho Indonezia.

Xefe Negosiador Prinsipal Fronteira Maritima Timor Leste ne’e mos ko’alia ho Ministra Retno kona-ba fronteira rai entre nasaun rua ne’ebé sei iha pontu balun pendente. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.