TL Laiha Rekursu, Kapitaun Estranjeiru Maioria Kaer Nakroma

by -1.141 views

DILI— Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK) José Agostinho da Silva, hatete timoroan rasik laiha kapitaun no timoroan na’in lima de’it maka servisu iha Berlin Nakroma tanba ne’e sidadaun estranjeiru sei kontinua maioria kaer Nakroma segundu.

“Durante ne’e ita timoroan rasik laiha kapitaun, realidade ema sira servisu iha roo laran ema estranjeiru. Timoroan ita bele sura ho liman fuan na’in lima de’it,” Agostinho ba Timor Post hafoin remata enkontru iha PM iha Palasiu governu, segunda (27/7).

Ministru hatutan ema sira ne’ebé maka servisu iha Roo tenke prienxe rekizitu ne’ebé maka organizasaun maritima mundiál autoriza.

“Fulan kotuk maka foin konsellu ministru aprova konvensaun tolu primeiru kona-ba ema sira ne’ebé maka tuir formasaun tenke tuir padraun internasionál nian” informa Ministru.
Govenante subliña katak tuir padraun atu sai kapitaun ema ne’e konklui ona ninia formasaun ho profisionál hetan ona sertifikadu profisionál nia naran rejista ona iha laundress (markas) internasionál nian.

Entretantu José Agostinho informa konstrusaun ba Nakroma II iha Xina sei finaliza iha fulan Setembru.

Nia konta, kuandu konstrusaun Nakroma II finaliza ona entaun konkretiza polítika governu nian, oinsá maka loke kanál maritima iha parte norte no súl illa Timor-Leste nian.

“Nakroma II mai para fasilita populasaun iha munisípiu 6 kompostu husi munisípiu Baukau, Vikeke, Lautem, Manufahi, Manatutu no Covalima. Planu ba tinan 2020 no 2021 oinsá maka prepara kria kondisaun ka infraestrutura hodi fasilita lojístika Ro –Ahi”, adianta.
Entertantu Governu sei hari portu iha kairavela, Beasu, Betanu, Suai no Com-Lospalos hodi fo fatin ba Ró Nakroma II hodi atraka.

“Ro Nakroma II too mai Timor-Leste labele halo viajen ba Dili Atauru no Dili Oe-kusi tanba sei viajen ba populasaun sira iha munisípiu neen ne’e.(kyt)

No More Posts Available.

No more pages to load.