Timoroan ida Evakua ona husi Baucau ba Tibar, Estranjeiru sira Kontinua Sai no Aviaun Dili-Kupang Hapara Operasaun

by -305 views

DILI—Ministériu Saúder asegura ona timoroan ida ne’ebe foin ba partisipa formasaun iha Portugál ne’ebé konsidera hanesan suspeitu ba virus Corona no halo evakuasaun ba karantina Tibar, iha loron Sexta (20/03/2020).

Inkuantu iha loron hanesan australiadu sira aviaun rua hahú lalin sai ona husi Dili ba Darwin.

Nune’e mós aviaun ne’ebé durante ne’e hala’o operasaun ba mai Dili-Kupang hapara ona sira nia operasaun.

Autoridade husi Ministru Saúde informa ba Jornalista sira katak, timoroan ne’e foin fila husi Portugal ba liu Baucau, no ba konsulta maka deskobre sintoma hanesan virus corona, nune’e lori halai kedas husi Baucau ba Dili no ba izola kedas iha Tibar.

Durante loron 14 iha karantina, médiku sira sei hasai amostra ka ran hodi lori ba teste iha laboratórium iha Darwin mak foin hatene sidadaun ne’e pozetivu corona ka lae.

Entretantu australianu sira ne’ebé durante ne’e servisu iha Dili inklui funsionáriu sira iha Embaixada Austrália iha Dili no ajénsia sira hahú semo ona ho aviaun ba Darwin hahú loron Sexta (20/03/2020) no sei kontinua nafatin.

Rajaun estranjeiru sira sai husi Timor Leste tanba preokupa ho virus perigozu ne’e. Sira fó prioridade tebes ba sira segurnasa no saúde. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.