Timor Resources Fura Mina Matan Tolu iha Ainaro-Kovalima

by -820 views
Jestor Nasionál Empreza Timor Resources Pty Ltd, Filomeno de Andrade

Jornalista Jaime Pires / Editór Noémio Falcão

DILI (Timor Post)—Empreza Timor Resources iha planu tinan ida ne’e halo perfurasaun mina iha rai maran fatin tolu mak hanesan iha Suai-Kovalima-Suku Matai, Kamanasa no ida iha área Ainaro-foho Ailiko.

Hafoin hasoru malu ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha Rezidensia Farol, Dili, Sesta (13/08/2021), Jestor Nasionál Empreza Timor Resources Pty Ltd, Filomeno de Andrade ba Jornalista sira hatete, dahuluk liu fura iha Matai mina fatin ne’ebé hanaran Krau. Furasaun kuaze kilometru ida durasaun loron 17.

Perfurasaun iha suku Kamanasa nian iha fatin ida naran Sanfu ho kle’an metru 1.400 durasaun loron 22.

Jestór ne’e hatutan, depois de perfurasaun iha Matai hodi muda ba Suai Kamanasa mai iha Sanfu material perfurasaun ne’e lori hodi muda ba fatin presiza lori loron 17.

“Karik mak lisensa ambiental iha bloku Manufahi nian hetan tempu ho biban ami sei hakat liu mai iha area Manufahi Ainaro nian iha Foho Ailiko ida ne’e mak ami nia planu de bele krik atu halo perfurasaun tolu tinan ida ne’e nian,” nia hatutan.

Oras ne’e, Empreza Timor Resources hein ekipa tékniku husi Nasaun Indonézia ne’ebé oras ne’e sei hala’o viajen tanba iha situasaun Covid-19 nune’e ekipa tékniku sira seidauk to’o iha Dili no hakat ba Suai hodi halo perfurasaun mina iha fatin refere.

“Fulan Setembru ka Outubru ita halo ona perfurasaun tanba sei hein ekipa tekniku sira agora sei iha hela Indonézia, karik governu autoriza sira tama mai territóriu nasionál, Setembru ka Outubru ita fura ona”, Nia deklara.

Tanba agora sei hein hela ekipa tekniku sira, tanba Timor-Leste sei taka totál fronteira entaun difikulta ba tekniku sira atu mai Timor-Leste.

No More Posts Available.

No more pages to load.