Timor Leste Seidauk Rejistu Kazu Grave husi COVID-19, Ema Hamutuk 1050 Infetadu ba Moras Dengue no Hamate ona Na’in-8

by -69 views

DILI—Porta-Vóz Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), Odete Maria Viegas subliña, Timor Leste atualmente seidauk rejista kazu grave husi pesti corona (COVID-19), maibé kazu komulativu moras dengue husi Janeiru to’o 27 Abril 2020 rejista pasiente hamutuk 1050 no konsege hamate ona ema na’in-8.

Liuhusi konferénsia ba imprensa iha Sala de Situasaun, Sentru Konvensaun Dili (CCD), Tersa (28/04/2020), Doutora Odete haktuir, husi total 1050 ne’e, rejista iha Dili pasiente na’in-628, Ermera pasiente na’in-223, restu husi munisípiu seluk la inklui munisípiu Oekusi ho Vikeke.

“Ema ne’ebé mate ona (tanba moras dengue) hamutuk ema na’in-8. Na’in-6 husi munisípiu sira liuliu husi Baucau ho Suai, na’in-2 husi Dili,” Doutora Odete haktuir.

Nia informa, ema hirak ne’ebé mate na’in-5 idade husi tinan lima ba kraik no na’in-3 husi tinan lima ba leten.

Relasiona ho situasaun ne’e, Doutora Odete subliña, governu liuhusi Sentru Integradu Jestaun Krize bele gasta enerjia tomak ba kombate surtu corona, maibé tenke kontinua investiga no responde ba surtu seluk no emerjénsia hanesan dengue.

“Ita tenke kontinua investiga no responde ba surtu seluk hanesan dengue, maske ita mós nafatin foka ita hotu nia enerjia no rekursu hodi responde ba COVID-19,” DOutora Odete salienta.

Nia husu atu populasaun hotu tenke hamos fatin ne’ebé bee nalihun, tesi no fokit duut ne’ebé moris besik iha hela fatin, haloot sasan sira iha uma laran no iha liur, uza muskateru, uza faku ka kalsa naruk bainhira halo atividade iha fatin hirak ne’ebé nakonu ho susuk, uza aimoruk anti susuk nian.

Nune’e mós Doutora Odete apela nafatin ba populasaun hotu atu tuir nafatin medida sir aba prenvensaun COVID-19 nian, liuliu sai ba fatin públiku uza maskra, fase liman bebeik ho sabaun no mantein distánsia sosiál no seluk tan.

Entretantu Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, iha loron Tersa (28/04/2020) deklara tiha ona estensaun ba estadu emerjénsia ba fulan ida tan hahú husi loron 28/04/2020 iha oras, tuku 00:00 to’o oras 23:59 loron 25/05/2020.

Ho aplikasaun estadu emerjénsia parsialmente suspende direitu, liberdade no garantia balun liuhusi kontrolu sanitáriu iha portu no aeropotu, liberdade sirkulasaun, direitu ba reuniaun, manifestasaun no rezisténsia, atividade sosiál no direitu traballadór sei limite atu salva povu nia moris.

Deklarasaun Estadu Emerjénsia sei laiha efeitu ba moris, integridade fízika, kapasidade sivíl no sidadania, la retroativu ba lei penal, defeza ba prosesu kriminal, liberdade ba konsiénsia no relijiaun, la sai sujeitu ba torturasaun, eskravatura, tratamentu kruel, dezumanu no la diskriminativu.

Timor-Leste deklara kazu pozitivu ho COVID-19 iha 21 marsu 2020. To’o loron aplikasaun estadu emerjénsia daruak nian Sentru Integradu Jestaun Krize rejista kazu pozitivu 24 no rekuperadu na’in-6.

Atualizasaun mundiál ba COVID-19, ema na’in-3,003,889 mak infetadu, na’in-207,103 mak mate ona, maibé mós ema na’in-882,677 rekopera. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.