Timor Leste Rejista Suspeitu COVID-19 hamutuk 11, Pozetivu Na’in-Ida no Diplomata Timoroan iha Filipina

by -489 views

DILI—Dadus husi Ministériu Saúde fó sai iha loron Tersa (31/03/2020), rejista iha Timor Leste suspeitu ba kazu virus Corona (COVID-19) hamutuk ema na’in-11 no pozetivu na’in-ida nu’udar sidadaun estranjeiru.

Rejista mós timoroan ida nu’udar diplomata iha Embaixada Timor Leste nian iha Filipina mós pozetivu COVID-19. Diplomata ne’e tama ona iha faze izolamentu no nia familia sira ho funsionariu sira ne’ebe durante ne’e akompana servisu iha Filipina mos aseguran ona iha kuarentena husi autoridade saude iha rai ne’eba.

Entretantu atualizasaun mundiál iha loron ne’e rejista ema ne’ebé afetadu  hamutuk 785,534, mate hamutuk 37,811 no rekopera hamutuk 165,585.

Iha nasaun viziñu Indonézia afetadu hamutuk 1,414, mate hamutuk 122, no rekopera hamutuk 75. Inkuantu iha Timor Leste foin rejista kazu ida.

Inkuantu iha nasaun viziñu Austrália afetadu hamutuk 4,460, mate na’in-19 no rekopera na’in- 244.

Husi dadus mundial ne’ebe fo sai hatudu sei kontinua ema mate la too oras no barak liu sei iha nasaun Itália no España, tuir fali Estadu Unidu Amerika (EUA), Fransa no Iraun. Nasaun hirak ne’e liuliu Italia no Espana númeru ema mate barak no sae lalais tebes husi loron ba loron kompara ho akontesimentu fofoun iha Wuhan-Xina.

Virus ne’e hahú mosu iha tinan 2019 nia rohan iha sidade ida iha Xina ho naran Wuhan. Husi ne’e hahú da’et ba nasaun sira seluk iha kontinente Ázia, Áfrika, Amérika no Austrália.  (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.