Timor Leste Presiza iha Regulamentu Sanitária Internasionál

by -510 views

Timor Post (27/09/2020) Ofisiál Organizasaun Saúde Mundial (OMS) Jeremias da Cruz, haktuir Timor Leste deklara iha 2005 kona-ba Regulamentu Sanitária internasionál RSI (internasionál hands regulations).

Jeremias  hatutan lei regulamentu Sanitária ne’e governu halo ona no hetan apoiu husi consultant husi WHO, dezenvolve ona iha 2012 maibé la konsege aprova iha Konsellu Ministru no iha inisia 2020  ho situasaun pandemia COVID-19 governu konsege dezenvolve fila-fali no hetan aprovasaun husi KM.

Tuir nia katak, TL tanba saida tenke iha regulamentu sanitária internasionál? tanba ne’e se laiha lei maka ema sei la halo tuir .

“Ita haree agora ema tama sai Ilegál makas tebes no estudante sira kuandu tama mai hetan intervensaun husi família sira, tanba lei laiha, tanba ne’e OMS ho MS dudu filafali prosesu ne’e hodi hetan aprovasaun ne’ebé ita bolu regulamentu sanitária internasionál ne’ebé ita adota husi WHO, maibé ita halo tuir ita nia konteúdu TL,” tenik Nia.

Timoroan ne’e kompara durante surtu COVID-19 iha aeroportu Bali ka fatin ne’ebé de’it  ema nia portu no Aeroportu iha ona Klínika nune’e bainhira pasajeiru sira tama ka sai tenke halo termu scanner.

Nia argumenta enkuantu laiha lei regulamentu Sanitária internasionál, dala ruma na’i ulun boot balun nia família ruma kontaktu de’it tama ona tanba de’it tanba laiha lei.

“Primeiru pontu ita tenke iha regulamentu sanitária internasionál nia komponente mak lejizlasaun nasionál,” Dehan da Cruz.(Jornalista Julio Salinas Soares)

No More Posts Available.

No more pages to load.