“Terus ba Dahuluk”, Quiubiselo ho Kayrala Xanana Gusmão

by -130 views

Timor Post (21/08/2020)—Prosesu luta ba libertasaun nasionál, timoroan sira ida-idak iha fatin hotu iha rai laran ho nia istória rasik. Terus no susar durante tinan 24 husi okupasaun Indonézia, husi tempu ba tempu, ikus mai timoroan sira rasik fila istória moruk ida ne’e ho sira nia matenek, estratéjia no polítika.

Aldeia Quiubiselo, Suku Bobometa, Sub-Rejiaun Oe-silo, Rejiaun Administrativu Espesiál Oekusi Ambeno (RAEOA) ne’ebé lokaliza iha área fronteira terrestre ho Nusa Tenggara Timur (NTT)-Indonézia, iha rasik nia istória.

Naran “Quiubiselo”-lian Baekenu, traduz ba lian Tetun katak “Xave ba Timor”. Naran ne’e mosu tanba uluk Indonézia hahú nia misaun invade rai Timor, Tentara Nasional Indonesia (TNI) aleinde tama husi fronteira sira seluk, tama mós iha Quiubiselo iha loron 7 Setembru tinan 1975 hodi harii uluk liu Bandeira Merah Putih.

Bainhira TNI tama iha Quiubiselo, konsege oho ema barak. La to’o ba ne’e de’it, durante okupasaun Quiubiselo moris iha presaun oioin, haterus no kontinua oho. No iha tinan 1999, forsa TNI ho milísia sira oho ema na’in-14  dala ida de’it iha fatin ida tanba lori bandeira CNRT. No agora povu Quiubiselo konsidera fatin ne’e hanesan monumentu istóriku ida.

Liuhusi puezia ho títulu “Terus ba Dahuluk” husi estudante foin sa’e ho naran Osório Babo dedika bainhira simu Líder Nasionál Kayrala Xanana Gusmão, iha loron Sesta (21/08/2020), iha Quiubiselo.

Títulu husi poezia ne’e refleta realidade moruk iha Quiubiselo tanba sente terus dahuluk mós husi prosesu invazaun no durante okupasaun no ikus iha tinan 1999.

TNI sira konsidera Quiubiselo hanesan odamatan boot ba sira hodi kontinua invade ba too Oekusi, nune’e forsa sira halo violasaun oioin.

Ho terus no susar oioin ne’ebé povu Quiubiselo hasoru, povu sira konsidera Xanana mak nu’udar úniku líder ne’ebé konsege lidera funu hodi kontra inimigu sira no konsege duni sai inimigu sira iha tinan 1999 liuhusi referendum.

Povu Quiubiselo ho entusiazmu simu Xanana iha Misaun COVID. Sira orgullu no harohan ba lulik sira hotu atu Xanana kontinua vida naruk no saúde di’ak nafatin hodi tau matan ba nia povu. “Isin sei kmaan, neon nain nafatin hodi kontinua hakur tasi, tun no sae foho hodi hakbesik-an ba nia povu”.

Durante diálogu ho povu Quiubiselo, Xanana husu atu povu iha área fronteira ne’e atu matan moris neon na’in atu hases an husi moras daet corona (COVID-19).

Xanana konsidera COVID-19 nu’udar moras perigozu ida ne’ebé hamate dadauk ema tokon ba tokon iha mundu.

Xanana husu ba povu Quiubiselo atu kuidadu ho atividade ilegal sira, tanba iha NTT moras daet ne’e sae maka’as no bele tama iha Oekusi no alastra ba timor tomak.

“Imi la kuidadu, Quiubiselo bele taka tiha tanba moras ne’e,” Xanana dehan.

Xanana mós kontinua husu ba povu hotu iha fronteira atu koopera ho autoridade lokal no parte seguransa atu labele permite atividade ilegal sira.

Informa katak, durante Xanana nia vizita iha Oekusi, Unidade Polísia Fronteira (UPF) halo ona kapturasaun ba timoroan na’in-5 ne’ebé tama sai fronteira ho ilegalmente. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.