Governu Sei Konstroi Terminal Tolu iha 2023

by -364 views
Imajen ne'e hatudu terminal atual Bekora, Dili. Foto Espesial

DILI (Timor Post)—Planu mestre ba konstrusaun terminal transporte públiku husi munisípiu mai kapitál Dili, hanesan iha Hera, Manleuana no Tibar, daudaun ne’e Ministériu Transporte Komunikasaun (MTK) servisu hamutuk ho parseiru Ajénsia Banku Dezenvolvimentu (ADB) la’o hela.

Diretór Jerál iha Ministériu Transporte no Komunikasaun (MTK), Gaspar de Araújo, informa daudaun ne’e parseiru ADB hala’o hela estudu viabilidade ne’ebé finansia husi ADB rasik.

“Neste momentu, ita servisu maka’as hela ho ita nia parseiru ADB, agora ita atu finaliza planu mestre ba terminais hotu no tuir ho estudu viabilidade terminal iha Timor-Leste hahú husi tinan ida ne’e too Maiu 2022,” informa Gaspar ba Timor Post iha knar fatin, Tersa (31/08).

Nia hatutan, kuandu estudu viabilidade ne’e hotu, tinan oin kontinua dezain terminal nian, no daudaun ne’e ekipa harii ona no sira halo hela diskusaun.

“Ne’ebé ita hein, katak iha pertengahan 2022 planu mestre no estudu viabilidade hotu ona depois ita arranka kedas dezain emble, ita hein katak inisiu 2023 konstrusaun bele hahú ona,” nia informa.

Portantu, orsamentu ba projetu ne’e finansia husi ajénsia banku dezenvolvimentu (ADB), ho montante $300 mill ba planu mestre no estudu viabilidade nian no orsamentu ne’e finansia gratuita.

“Orsamentu alokadu husi ADB ba planu mestre no estudu viabilidade ne’e ita nia parseiru mak finansia ho kustu total $300 mill, tanba ne’e prosesu hotu husi ADB mak hala’o,” nia dehan.

Diretór Jerál ne’e subliña, orsamentu ba projetu ne’e sei gasta ho montante millaun $40 ne’e emprestimu husi ADB no terminal sira ne’e estandarte internasionál.

Entretantu, terminal Hera sei akumula transporte públiku husi munisípiu Baukau, Vikeke, Manatutu no Lautem, terminal Manleuana sei funsiona ba transporte públiku husi diresaun, Aileu, Ainaru, Manufahi no kovalima no terminal Tibar sei funsiona ba transporte públiku husi Ermera, Likisá no Bobonaru.(jho)

No More Posts Available.

No more pages to load.