Taur Louva Ministériu Saúde ho SIJK nia Luta Hasoru COVID-19

by -425 views

Timor Post (30/06/2020)-Primeiru Ministru no Ministru Interior Taur Matan Ruak, agradese ba Ministériu Saúde ho Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) nia luta durante ne’e hasoru pesti Corona (COVID-19).

“Ha’u lori ha’u nia naran no governu tomak nia naran hakarak fó agradese ba ministériu saúde nia ekipa tomak, no Brigadeiru Jenerál João Miranda “Aluk” ho nia ekipa ba to’o sira ki’ik ne’ebé fó hotu sira nia kontribuisaun servisu loron kalan la hatene oras, la hatene risku sira durante sala situasaun ne’e funsiona no misaun ne’ebé fó ba ita boot sira,” Taur subliña iha nia diskursu ofisial bainhira ensera SIJK iha Sentru Konvensaun Dili, tersa (30/06/2020).

Taur mós fó parabens no agradese ba ekipa jornalista sira ne’ebé mak durante ne’e halo kobertura iha situasaun ida ne’e hodi fahe nafatin informasaun ba públiku no ba povu tomak.

Jornalista: Jaime Pires

No More Posts Available.

No more pages to load.