Taur Lansa Perfurasaun Mina no Gas iha Kovalima, “Feto Kmaus no Liurai Suai”

by -1.027 views
Imajen ne'e hatudu fasilidade Kompania TImor Resource. Foto Espesial

Jornalista Jeremias Soares / Editór Noémio Falcão

DILI (Timor Post)—Primeiru Ministru Taur Matan Ruak offisialmente lansa perfurasaun mina no gas iha rai maran (onshore) Munisípiu Kovalima  iha possu rua hanaran Feto Kmaus no Liurai Suai.

Serimónia lansamentu hala’o iha loron Kuarta (27/10/2021).

Kompañia Timor Resource maka hala’o projeitu ne’e bazeia ba kontratu PSC TL-OT-l7-08 no PSC TL-OT-l7-09.

Tuir komunikadu ne’ebé Timor Post assusu husi ANPM haktuir, hanesan autoriedade reguladora ba atividade petroleo no minerais klarifika operador ba érea kontratu rua refere maka Timor Resources Pty. Ltd parseria ho Timor Gap Onshore Block, Unipessoal Lda (Timor GAP) iha tinan 2017.

Iha kontratu haktuir perfurasaun minímu posu peskiza ida (1) ho nia profundu (klean) metru 2000 vertikalmente ou posu lubuk balun ho profundu kumulativu metru 2000 vertikalmeme area kontratu PSCJL-OT-l7-O8 no posu peskiza ida ho profundu hanesan area kontratu PSC TL-OT-l7. -09 nomos posu kontinjensia ida  iha kada bloku.

Ho nune’e TR hanesan Operador ba kampu rua ne’e submete ona pedidu atu halo perfurasaun ba posu 2 iha area kontratu psc TL-OT-l7-08 no posu ida iha area kontratu PSC TL-0T-17-08 no oras ne’e dadaun ANPM kontinua halo avaliasaun, inspeksaun hodi bele fo aprovasaun ba perfurasaun posu 3 ne’e.

Timor-Leste ho nia istoria luta ba ukun rasik an durante tempu  naruk nia laran, husi prosesu ukun-an ne’e Veteranus sai nu’udar elementus importante depois de Timor-Leste ukun an. Liu hosi esforsu Veteranus Timor-Leste no Australia konsege atrai investidor ida nu’udar mos Veteranus Australia konsege lori investimentu iha atividades Petrolifera iha rai maran/Onshore, perfurasaun ida ne’e  hanesan perfurasaun ba dahuluk iha tempu ukun-an depois de  perfurasaun primeiru iha tinan 50 liu ba durante tempu Portuguese tinan 1971 iha Suai Loro.

Tuir ajenda ne’ebe jornalista asesu, 09:30-09:45 konvidadu sira to iha Aeroportu Suai, 09:15-10:30 dansa kultura hodi simu Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, 10:30-11:00 boas vindas no bebida, 11:00-11:15 liafuan venvidas husi Administrador Munisipiu Covalima, 15:15-11:30 diskursu husi Managing Diretor Timor Resourse, 11:30-11:45 diskursu husi Ministru Petroleu no Minerais, 11:45-12:00 liafuan badak husi CCLN ou reprezentante, 12:00-12:30 diskursu husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, 12:30-13:00 fo eskoltu ba WIP ba fatin lansamentu perfurasaun posu feto kmaus, lansamentu formal ba perfurasaun lidera husi Primeiru Ministru, MPM, Timor Resources, tuir kedan bensaun ba plataforma husi Padre Paroko.

Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak ho Timor Resources sei hanehan butaun SPUD ba perfurasaun no sei hetan testamuna husi MPM, ANPM, no partisipante relevante sira. Hafoin ne’e fila ba Aeroportu, 13:00-14:30 almosu no 14:30 seremonia enseramentu.

No More Posts Available.

No more pages to load.