Taur – Alkatiri Mantein Fiar Ministru Francisco Jeronimo, Retira husi CCF

by -1.562 views

Jornalista Jaime Pires / Editor Noemio Falcao

DILI (Timor Post)-Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ho Sekretariu Jeral FRETILIN, Mari Bim Amude Alkatiri kontinua tau fiar ba Ministru Assuntu Parlamentar no Komunikasaun Sosial (MAPKomS), Francisco Jeronimo hafoin akompana informasaun kona-ba membru governu ne’e subar feto kiik alias amante (selingkuh).

Taur husu Francisco kontinua hala’o servisu hanesan baibain.

“Hanesan membru governu ha’u ko’alia ona ho ha’u nia Primeiru Ministru, i Primeiru Ministru iha nafatin konfiansa ba ha’u hala’o knaar hanesan ministru,” Francisco sublina kestaun ne’e liuhusi konferensia imprensa ne’ebe hala’o iha Komite Sentral FRETILIN (CCF/sigla Portugues), Tersa (09/11/2021).

Ministru rekonese informasaun espalla iha rede sosial kona-ba nia, no Primeiru Ministru mos iha pozisaun katak iha duni ema iresponsavel mak hakarak halo lia, maibe rejeita total.

“Atu hatete katak buat ne’ebe ema tau ne’e laloos tanba laiha faktus,” Francisco afirma.

Nia dehan, iha ema parte datolu maka fomenta.

“Iha partidu ha’u rasik hasoru ona Sekretariu Jeral Doutor Mari Alkariti, ha’u informa buat hotu i nia mos hatete ba ha’u katak, ba halo servisu nafatin, maibe ha’u sente katak di’ak liu husu atu suspende lai ha’u nia knaar hanesan membru komite sentral,” Francisco sublina.

Nia hatutan, pozisaun ne’e hodi hein prosesu no kontinua fali nia knaar nu’udar membru komite sentral.

“Ha’u hatete ba publiku katak ha’u suspende lai ha’u nia knaar nu’udar membru komite sentral,” Francisco hatete.

Nia foti oozisaun ne’e tanba relasiona ho informasaun sira liuliu afeta nia privasidade no hamate ha’u nia karater. Ida ne’e mak akontese agora,” Francisco sublina.

Maske nune’e, governante ne’e afirma, kestaun krime iha ona polisia nia liman.

“Buat hotu-hotu ha’u lori ba polisia. Polisia mak tenke buka tanba barak liu ID falsu,” nia hatete.

Entretantu, loron hirak ne’e sai viral iha rede sosial katak Ministru Francisco subar feto iha nia servisu fatin no nia espoza ho oan sira ba buka tuir no mosu problema ne’ebe konsidera krime.

Timor Post kontinua rekolla informasaun klean kona-ba kazu ne’e.

No More Posts Available.

No more pages to load.