Tanente Koronel “Buka Tuir” Hakotu Iis Hafoin Monu iha Ejersísiu Dader

by -182 views

Timor Post (22/10/2020)—Tanente Koronel Kapitaun Fragata João Francisco de Fátima alias “Buka Tuir” hakotu iis hafoin halo ejersísiu halai dader, iha loron Kinta (22/10/2020).

Buka Tuir hala’o ejersisiu iha Tasi-tolu, João Paulo II, derepente matebian monu bainhira fila to’o iha dosente ida nia uma oin no família sira evakua ho rápidu Klinika Komoro no kontinua ba Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) maibé la hetan salvasaun.

Matebian nia inan hakiak Emília Francisca haktuir, matebian sofre moras fuan iha tinan kotuk bainhira nia ba eskola iha Universidade da Paz (UNPAZ), sai hosi eskola oras tuku 10 bainhira to’o iha uma karreta para moras ne’e ataka kedas nia.

“(Iha momentu ne’eba) Ha’u nia subriña ida halai ba kous tiha nia lori tama ba iha uma laran, bainhira lori nia tama tiha ba iha uma laran nia ko’alia ba nian subriña dehan di’ak liu lori ha’u ba ospital ne’ebé iha kalan ne’eba lori kedas mai ospital,” Emília haktuir ba Jornalista sira iha Mortuáriu HNGV.

Emília hatutan, iha momentu ne’eba hafoin baixa fulan hirak nia laran no alta iha HNGV. Maibé tanba matebian kontinua sofre nafatin moras ne’e maka, ba hala’o tratamentu iha Singapura durante fulan ida di’ak loos ona mak nia fila.

Bainhira fila hosi Singapura kondisaun normal tiha fila mai, bainhira nia to’o iha Timor familia sira buka fali ai-moruk tradisional hodi fo haris.

Emília konta katak durante nia fila hosi Singapura mai ne’e nia la ba hela hamutuk ona nia oan no fen maibé nia hela mesak iha uma aluga ne’ebé lorloron nia ba hala’o ejersísiu-dader-lokraik nia luta hakarak atu moras ne’e bele di’ak.

Enterantu matebian mate husik hela oan nain 4 feto rua no mane rua. (azu)

No More Posts Available.

No more pages to load.