Suspeitu Virus Corona Italianu Hala’o Viazen Servisu Relasaun ho Embaixada Austrália iha Dili

by -263 views

DILI—Suspeitu virus Corona Italianu ne’ebé oras ne’e izola hela iha Klínika STAMFORD MEDICAL LDA Mandarin Dili, hala’o viajen servisu nian ne’ebé iha relasaun ho Embaixada Austrália nian iha Dili.

Fonte kredivél Timor Post ne’ebé atende hela suspeitu haktuir, suspeitu hala’o viajen husi Itália liuhusi Dempasar-Bali to’o Dili iha loron Domingu (02/03/2020).

Fonte haktuir, kuaze semana ida suspeitu iha Dili konsege hasoru ona autoridade timoroan balu no halo ona enkontru ho funsionáriu sira ajénsia internasional husi Austrália nian.

Iha loron Sábadu (07/03/2020) suspeitu sente ulun moras no flu (fani no inus ben) hafoin hala’o serviu nia ba konsulta iha Klínika STAMFORD MEDICAL LDA Mandarin Dili, maka doutór sira nota iha sinál virus corona no haree ba nia istória viajen husi Itália nu’udar nasaun ne’ebé vítima husi virus ne’e sa’e maka’as iha Europa, doutor sira deside izola pasiente ne’e no fó informasaun ba ministériu saúde hodi servisu hamutuk iha atendimentu.

Klínika STAMFORD MEDICAL LDA ho ministériu saúde haruka ona sampel rán suspeitu nian ba halo teste iha laboratórium Darwin-Austrália.

Tuir informasaun, rejultadu husi teste ne’e iha ona maibé parte kompetente seidauk fó sai katak suspeitu pozetivu ka negative husi virus Corona.

To’o notísia ne’e fó sai, Timor Post seidauk hetan konfirmasaun husi Embaixada Austrália no parte kompetente kona-ba italianu ne’e nia preparasaun no viajen mai Dili iha teste ba nia saúde ka la’e no kontrolu sira iha aeroportu sira durante nia atravesa.

Diretóra Jerál Prestasaun Saúde, Ministériu Saúde, Odete Viegas da Silva ba Jornalista sira, iha loron Segunda (09/03/2020), haktuir, loloos ministériu saúde ho liña ministeriál inklui Organizasaun Mundiál Saúde (OMS) iha domingu (08/03/2020) transfere ona suspeitu ne’e ba fatin izolamentu iha Suku Tibar, Postu Administrativu Bazartete, Munisípiu Likisa, maibé komunidade sira boikota tanba lakohi fatin ne’e hanesan karantina ba virus Corona.

Entretantu iha oras, tuku 17:45, Segunda, Marsu 09, 2020, ofisiál mídia ministériu saúde nian fó sai informasaun katak, suspeitu ba kazu virus Corona ka COVID-19 Italianu ne’e kontinua iha kondisaun estavel no hetan observasaun médiku.

Ministériu Saúde kontinua servisu hodi kontrola no monitoriza situasaun ida ne’e ho suporta tékniku husi OMS. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.