Suspeitu COVID-19 iha Timor Leste Sa’e ba Na’in 25 no Pozitivu-Ida

by -55 views

DILI—Eis Primeiru Ministru nu’udar Membru Sentru Integradu Jestaun Krize, Doutór Rui Maria de Araújo informa, suspeitu ba kazu virus Corona (COVID-19) sura husi fulan Fevereiru tinan 2020 to’o loron Kuarta (01/04/2020) rejista ema na’in-rua nulu resin lima (25) no pozitivu na’in-ida (1).

Númiru suspeitu ne’e hatudu sa’e tanba iha loron Tersa (31/03/2020) rejista deit na’in-11.

Doutór Rui ba jornalista sira, liuhusi konferénsia imprensa iha Sentru Konvensaun Dili (CCD), esplika, suspeitu signifika ema ne’ebé mai husi fatin ne’ebé afetadu, hafoin nia hatudu sintomas hanesan COVID-19.

“Tuir protokolu ne’ebé iha, sira ne’ebé suspeitu ita tenke halo análiza laboratóriu. Husi ema ruanulu resin liman ne’ebé halo ona análiza, ida de’it mak pozitivu,” Doutór Rui haktuir.

Nia dehan, pozitivu ida uluk anúnsia iha 21 Fevereiru ne’e mak nafatin to’o agora. No ruanulu resin rua rezultadu hatudu negativu hotu, maibé hela na’in tolu mak agora sei hein hela nia rezultadu teste laboratórium

Iha oportuniade Doutór Rui kontinua husu ba públiku hothotu atu hadook-án nafatin husi moras ne’e no mantein hakmatek iha uma.

“Ida-idak hela iha uma bainhira la presiza atu la’o, bainhira sai keta haluha uza Maskra nafatin, bainhira halibur malu ho ema barak karik, ketak haluha uza Maskra nafatin. Depois ijiene pesoál fase liman beibeik, keta haluha liman labele kaer ba matan, ibun no inus, tanba ida ne’e mak meiu de tranzmisaun ne’ebé importante liuhusi virus Corona.” Doutór Rui afirma.

Alende ne’e, médiku senior timoroan ne’e mós apela ba públiku hotu atu lalika fiar informasaun falsu ne’ebé mak daudaun ne’e la’o iha públiku relasiona ho pandemia Corona Virus iha Timor-Leste.

“Iha buatus ne’ebé sirkula hatete dehan pozitivu barak tebetebes ona iha Timor, ne’e la loos, nia rezultadu mak hanesan hato’o ona ne’e. No regulármente bainhira iha rezultadu ekipa téknika husi Ministériu Saúde nian sei hato’o mai Sentru Integradu Jestaun Krize, depois ami sei halo anúnsiu ofisial ba públiku.” doutór Rui relata.

Doutór Rui admite katak, iha tempu badak sei anúnsia rezultadu teste ran ba sidadaun na’in-tolu pozitivu nian. No teste refere halo iha Laboratóriu Nasionál Saúde (LABNS).

“Dentru loron ida ka rua ita hatene ona nia rezultadu. No ezames laboratoriais,  agora ita halo iha ita nia laboratóriu nasionál no iha mós sample ne’ebé ita haruka ba laboratóriu iha Darwin Australia para halo konfirmasaun (Cross Check) nia kualidade.” Rui informa.

“Hothotu ne’ebé rezultadu ne’e ema suspeitu, agora nia atu timoroan ka estranjeiru la iha importánsia, importante mak hatene katak, ema ne’e mai husi fatin ne’ebé afetadu no nia hatudu sintomas, ida ne’e mak importante liu. Tanba virus ne’e la fihir ema timor ka ema mai husi li’ur, kuandu nia atu kontájiu ba ema hothotu.” Eis Primeiru Ministru ne’e subliña. (jry)

No More Posts Available.

No more pages to load.