Somotxho Husu Sobu Rede iha Fronteira

by -276 views

Timor Post (10/09/2020)-Prezidente Komisaun B Trata Asuntu Negósiu Estranjeiru Defeza no Seguransa, Deputadu José Agostinho Sequeira ‘Somotxho’, husu ba governu sobu rede (jaringan) iha fronteira hodi evita movimentu.

“Ha’u lahatene kuandu ba mai hela de’it ema sira ne’e mak nafatin signifika ita iha rede ruma iha ne’ebá bele hetan subornu para admite ema sira ne’e tama iha fronteira liu hosi dalan ilegál.

Kuandu ema kontinua halo movimentu beibeik iha liña fronteira, ne’e signifika iha rede (jaringan) hodi hetan subornu mak bele fasilita ema sira ne’e tama sai”, afirma Somotxho iha entrevista ho jornalista sira iha Parlamentu Nasionál kinta (10/09).

Eis ministru Defeza husu pesoál polisia sira ne’ebé koloka iha postu iha ne’ebá la’ós tuur de’it iha fatin tenke halo Parlamentu ida ne’ebé másimu, nune’e hodi evita ema labele tama sai livre iha area fronteira.(Jornalista Julio Salinas Soares)

No More Posts Available.

No more pages to load.