Situasaun iha Kovalima Kontroladu

by -81 views

Timor Post(08/09/2020)-Komandante Polisia Munisípiu  Kovalima Superintendente, Antonio Maria de Sa, hatete situasaun seguransa durante Estadu Emerjénsia (EE) dahuluk to’o dahaat la’o di’ak tanba  servisu seguransa rigor.

” Durante iha implementasaun estadu hahú hosi inisia to’o faze dahaat no hakat ona ba dalimak nian situasaun seguransa  kontroladu tanba seguransa hala’o rigorozu uitoan iha liña fronteira  Mota Masin”, informa Komandante polisia ba jornalista sira iha Salaun Santa Rosa Suai.

Komandante hatete Kovalima hanesan odamatan boot ba Nasaun Timor Leste, tanba ne’e forsa rua PNTL no F-FDTL hanesan lutu ba nasaun kontinua nafatin servisu hamutuk liu-liu iha prevensaun ba moras covid-19  iha liña fronteira.

“Buat hotu la’o ho di’ak no laiha komunidade balu mak afeita ou pozitivu tantu mate  ba moras Covid-19,   tanba polisia reúne ou koordena beibeik ho Autoridade Munisípiu hodi kontinua  sensibiliza  komunidade atu evita moras ne’ebé ita labele haree husi ita hotu nia let”, akresenta Antonio.

                Nia mós apresia ho komunidade tanba durante EE kumpre regra organizasaun mundiál saúde no ministériu saúde hodi prevene moras  Covid-19.(Jornalista Julio Salinas Soares)

No More Posts Available.

No more pages to load.