Situasaun COVID-19, KNKS-TL Apela Joven Hadok An Husi HIV-SIDA

by -201 views
Sekretáriu Ezekutivu Komisaun Nasionál Kombate HIV-SIDA (KNKS), hala'o sosializasaun ba komunidade Suku Hatuquessi Postu Administrativu Likisá Vila, Munisípiu Likisá. (Foto/ media KNKS-TL)

(Reportajen Olga Soares/Editor Suzana Cardoso)

LIKISA (Timor Post) – Atu kuidadu no hadok an husi HIV-SIDA iha situasaun pandemia Covid-19 maka joven sira presiza hadok an husi hahalok risku hodi labele estraga sira nia futuru.

“Hahalok risku mak hanesan involve iha relasaun seksual livre. Ransu livre. No halo transfusaun ran ne’ebé la seguru hanesan; uza daun ida de’it hodi halo tattoo grupu ka hemu ran hamutuk. Hahalok hirak ne’e fasil no lalais HIV-SIDA daet ba malu.”

Apela Sekretáriu Ezekutivu Komisaun Nasionál Kombate HIV-SIDA Timor Leste (KNKS-TL), Atanasio de Jesus ba joven sira iha Suku Hatuquessi, Postu Administrativu Liquisa, Munisípiu Likisá iha Tersa, (25/5/2021), bainhira halo semináriu sosializasaun HIV-SIDA iha tempu Covid-19.

Semináriu ne’ebé organiza husi KNKS-TL ne’e hodi sosializa informasaun HIV-SIDA, informasaun kona-ba Covid-19 no mós impaktu husi utilizasaun droga ba Autoridade Suku, Komunidade no Juventude sira iha Suco Hatuquessi, Postu Administrativu Liquisa, Munispiu Liquiça.

Sekretáriu Ezekutivu KNKS-TL Atanasio esplika, joven ne’ebé involve an iha hahalok risku sira bele afeitadu; isin rua sedu, soe oan, para eskola no kona virus HIV-SIDA. Joven afeitadu ho virus HIV-SIDA ona maka bele estraga futuru.

Nune’e katak Atanasio liu husi partisipasaun joven iha programa sosializasaun refere bele hasa’e kuiñesementu joven sira nian hodi hadok aan husi hahalok risku sira hodi labele estraga sira nia futuru.

Salienta Atanasio, fator sira ne’ebé kontribui ba dezenvolvimentu HIV-SIDA iha Timor Leste mak; aktividades relasaun seksual livre no ransu livre liu-liu iha kondisaun fronteira ne’ebé ema fasil atu ultra passa ba-mai.

Iha fatin hanesan Xefe Suku Hatuquessi, Rosário do Santos agradese ba KNKS-TL bele iha inisiativa hodi hili mós suku refere hanesan alvu hodi divulga informasaun hirak ne’ebé importante ba komunidadae no joven sira.

“Ho situasaun Estado Emergensia, Serka Sanitariu ho konfinamentu obrigatoriu halo ami Suku ida ne’e nakukun los ho informasaun. Tamba ne’e atividade ohin oportunidade ba komunidade sira hodi bele asesu fali ba informasaun importante hirak ne’e,” agradese Rosário hodi hatutan.

Tanba ne’e nia sujere aktividade hanesan tenke repete iha futuru para bele hasa’e kuinhesimentu komunidadae nian oinsá atu hadok no prevene an husi virus perigu sira.(Lee notisia seluk iha Jornál Timor Post)

No More Posts Available.

No more pages to load.