Saudozu Ma’Huno Nia Isin Mate ba Tau iha Muzeum Rezisténsia

by -3.590 views
Muzeu Rezisténsia Timorense

Jornalista Jeremias Soares / Editór Noémio Falcão

DILI (Timor Post)— José António Gomes da Costa  alias Ma’huno Bulerek Karathayano nia isin mate lori ba tau iha Muzeum Rejisténsia hodi entidade hotu presta omenajen molok lori ba haloot iha Jardin Eroi, Metinaro, Dili.

Primeiru Ministru Taur Matan Ruak lidera prosesu ne’e hafoin ho nia espoza ba presta omenajen iha saudozu nia rejidénsia Bebonuk, Dili, Sábadu dader (25/09/2021).

Ma’Huno hakotu iis iha ICU-Hospitál Nacional Guido Valadares (HNGV), Dili, Sesta (24/09/2021), tanba sofre moras komplikadu. Antes ne’e saudozu infetadu moras daet COVID-19, maibé iha teste ikus hatudu rejultadu negativu no fila ba uma, maibé tanba moras seluk família sira  lori ba HNGV maibé la konsege salva.

Taur Matan Ruak nu’udar mos kompañeiru da luta sente lakon boot ho Ma’Huno nia mate hanesan lakon boot ida iha Timor Leste tanba Ma’Huno nu’udar eroi boot iha luta ba libertasaun nasionál.

“Ita lakon ita-nia eroi ida, ho fundadór ita-nia nasaun nian, ita husu ba Aman Maromak fó fatin ba nia horik rohan laek, husi nia no sira hotu ne’ebé ba ona Maromak nia sorin, kontinua tau matan ba ita sira ne’ebé moris, atu hatutan obra ne’ebé sira husik hela,” Taur subliña bainhira ba presta omenajen ikus iha rejidénsia saudozu nian.

Taur fó korajen ba saudozu nia kaben Terezina Viegas, oan no família sira. Husu forsa nafatin hodi reziste iha situasaun difisil ida ne’e.

“Ita nia maun Bucar ninia isin lolon mak mate, maibé ninia memória no obra ne’e sei perdura, sei hela, sei hanoin, husi jerasaun ba jerasaun,” Taur hatete.

Saudozu nia mate lori notísia triste ba líder boot nasaun no timoroan sira tomak.

Bianhira rona notísia ne’e, Konsellu Ministru lideradu Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha loron sesta ne’e dekreta kedas lutu nasionál ba Ma’huno nia mate.

Taur diriji minutu silénsiu hodi fó omenajen no dekreta lutu nasionál hahú husi tuku 7:59 kalan to’o Tersa (28/09/2021) tuku 7:59 kalan.

Ma’huno  moris iha loron 14 Abril 1949. Nia nu’udar FALINTIL ne’ebé hamutuk ho Komandante Ein Xefe Kayrala Xanana Gusmão konsege lidera funu to’o Timor Leste hetan libertasaun husi okupasaun Repúblika Indonézia.

Ma’huno nu’udar atual Vise Prezidente Dahuluk Partidu Kongresu Nasional Rekonstruksaun Timorense (CNRT).

Eis Komandante Ein Xefe FALINTIL atuál Prezidente CNRT, Kayrala Xanana Gusmão, hafoin rona Ma’huno hakotu iis, iha Pante Makasar-Oekusi, presta votus de pezar no sentidu kondolénsia no fó sasin kona-ba nia hamutuk ho saúdozu reorganiza funu iha tinan 1981.

Liuhusi konferénsia imprensa iha Pante Makasar, Rejiaun Oekusi, Sesta kalan (24/09/2021) hodi hato’o mensajen de pezar no kondolénsia ba Ma’Huno nia mate, Xanana subliña, Ma’Huno ho nia maka sobrevivente Comite Central FRETILIN.

“Ma’huno Bulerek Karathayano hamutuk ho ha’u maka sobrevivente husi Comite Central FRETILIN husi kedas tinan 1980, ne’ebé reorganiza fali rejisténsia armada iha primeira konferénsia nasionál ne’ebé hala’o iha Marsu tinan 1981 iha Lalini,” Xanana haktuir.

Iha konferénsia ne’e maka Xanana ho Ma’Huno orienta kuadru sira hodi eleje fali membru Comite Central FRETILIN foun hanesan Nino Konis Santana, Bere Malai Laka, no seluk tan ne’ebé mate iha funu laran no balun iha kedas setembru tinan 1981 iha operasaun Kikis ne’ebé inimigu hala’o iha rejiaun sentral.

Xanana hatutan, Lere Anan Timur mos iha momentu ne’eba eleitu hanesan membru CCF no sai komisáriu polítiku iha rejiaun Haksolok fronteira sul. Iha ona 1984 mak sai husi kargu polítiku no asume kargu hanesan komandante.

“Ohin loron membru CCF husi jerasaun 1981 mak hela de’it ona Komandante Lere. Husi fali jerasaun CCF 1975 ne’ebé la rende no sei moris mak ami na’in rua, Ma’Huno ho ha’u. Maibé ohin, Ma’Huno liu tiha ona,” Xanana hatete.

Iha tinan 1999, Ma’Huno hetan tiha moras stroke to’o ohin hakotu iis.

Nu’udar Prezidente CNRT, Xanana lori naran kuadru no militates tomak presta onra ba Ma’Huno nu’udar fundador ida Partidu CNRT nian.

“Nu’udar Prezidente Partidu CNRT nu’udar mos pessoal, ha’u hatoo sentidu pezames ba Kompaneira Terezina Viegas (Ma’Huno nia espoza) no família tomak husi kompaneiru Ma’huno Bulerek Karathayano,” Xanana tenik.

“Maromak simu hela nia iha Nia Kadunan Santu, hodi husu mos atu Ma’Huno bele tau matan no akompaña ita hotu iha situasaun difisil ida ne’e,” Xanana subliña.

 

No More Posts Available.

No more pages to load.