SAMES Enfrenta Menus Stock Aimoruk Sa’e To’o 36 %

by -229 views
Imajen Google

(Reportajen Gilberto dos Santos/Editor Mateus da Cruz)

DILI— Diretór ezekutivu Servisu Aprovizionamentu Medikamentu Ekipamentu Saúde (SAMES), Santana Martins, informa, daudaun ne’e SAMES enfrenta menus stock aimoruk sa’e ba 36%.

“foin daudaun ita relata ne’e 36% mak stock mamuk, ne’e signifika stock ne’e ultrapasa tiha ona ita nia indikadór ne’ebé governu define fó ba ami ne’e stock mamuk ne’e labele liuhusi 20%, sei sa’e too 36% nia númeru ne’e boot”, nia informa ba jornalista sira iha otél novo turizmu kuarta (09/03).

Nia hatete, daudaun ne’e aimoruk malation ho abate seidauk tama, kompania ne’ebe hatama aimoruk mai informa katak 24 marsu maka sei tama mai.

Maski nune’e, tuir nia, projetu  2021 ne’e, kuaze balu suplay komesa tama daudaun, tama kompletamente iha fulan Marsu ou Abríl. espera bele reduz ona númeru stock out ne’e.

Nia dehan, foin daudaun SAMES hamutuk ho ministériu saúde prosesa hela kuantidade 1600 foun.

“Prosesa foun, kuantidade 1600 liter ne’ebé ita iha, espera katak ida ne’e bele kobre ba too iha fulan Novembru, daudaun ne’e balansu ikus liu ne’e 40 litru, espera katak sira esforsu komunika nafatin ho parseiru sira hodi bele apoiu ita,”dehan.

Antes ne’e nia esplika katak, Problema stcok aimoruk ne’e impaktu hosi kompania sira maka distribui aimoruk la tuir tempu kontratu.

“dala ruma kompania sira husu fulan 2 ou to’o fulan 3, maibé tanba sira buka ró atu lori mai sempre atraza tiha, entaun sira adia, nune’e fo imkatu ba stock aimoruk menus iha SAMES,”nia dehan.  (Lee notisia seluk iha jornal Timor Post/asesu youtube Timor Post)

No More Posts Available.

No more pages to load.