Rezultadu Votasaun iha SV Fahi Nehan – Bubususu, Ramos Ukun Lú Olo

by -271 views
Kandidatu Prezidente republika ho numeru sorteiu 2, Jose Ramos Horta

(Reportajen Luis Casmeiro/Editor Mateus da Cruz)

MANUFAHI (Timor Post)—Rezultadu kontajen de votu iha sentru votasaun iha suku Fahinehan no Bubususu, postu Fatuberlio, Manufahi, Kandidatu Ramos Horta manan Lú Olo ho votu boot.

Iha sentru votasaun 4 iha suku Fahinehan, postu Fatuberlio, Manufahi iha Sentru votasaun haat (4) kompostu husi sentru votasaun pre-eskolar Fatukilat, EP. Fahinehan, Daramatan, no sentru votasaun Weto, postu Fatuberlio, Manufahi.

Sentru votasaun EP. Fahinehan, suku Fahinehan, postu Fatuberlio, Munisípiu Manufahi ho númeru kodigu 00966/000/ Eskola Pre-Sekundaria (EP) Fahinehan kontajen votus kandidatura númeru 1 José Manuel Ramos Horta okupa votu 202 no Lú-Olo hetan votu 120. Votus branku ida (1), nulu tolu (3), rezeitadu no reklamadu laiha.

Totál eleitor ne’ebé ezerse direitu iha sentru votasaun EP. Fahinehan hamutuk 326. Totál votu validu iha 322.

Iha sentru votasaun Daramatan, Aldeia Daramatan, Suku Fahinehan, Postu Fatuberlio, Manufahi  José Manuel Ramos Horta hetan votu atus ida lima nolu resin tolu (153) no Lu-Olo hetan votus atus ida sia (109). Enkuantu iha kontajen votu hetan nulu ida (1) no rezultadu, branku no reklamadu la iha. Totál eleitor iha sentru votasaun eskola primaria Daranatan, iha atus rua neen nulu resin tolu (263).

Sentru votasaun Weto José Manuel Ramos Horta hetan votus hitu nulu resin tolu (73) no Francisco Guterres Lu-Olo hetan votus tolu nulu resin ne’en (36), votus nulu ida (1) seluk laiha.

Sentru votasaun pre-eskolar Fatukilat José Ramos Horta hetan votus hitu nulu resin ida (71), Francisco Guterres Lu-Olo hetan votus haat nulu resin haat (4). Votus nulu rua (2), no reklamadu, branku, rezultadu laiha.

Enkuantu iha Suku Bubususu, postu Fatuberlio, kandidatura númeru sorteiu 1 halakon kandidatura númeru rua (2) Francisco Guterres Lu-Olo iha Bubususu.

Sentru votasaun Bubususu, totál votus ba kandidatura José Manuel Ramos Horta iha atus ida ualu nulu resin sia (189) no kandidatu Francisco Guterres Lu-Olo hetan votus atus ida tolu nulu resin hitu (137).

Totál eleitores hamutuk nain atus (362) no totál votus 362 no votus Nulu, branku, rezultadu, reklamadu la iha.

Nune’e prosesu eleisaun maske remata iha tuku 02 ho balun maibé ekipa hein to’o tuku tolu (3) hodi kontinua ba kontajen votus.

No estasaun votasaun eskola Primaria (EP) Bubulora Aituha, aldeia Aituha, suku Bubususu,postu Fatuberlio kandidatura José Ramos Horta hetan votus lima nulu resin ualu (58) no Lu-Olo hetan votus lima nulu resin neen (56). No votus nulu iha tolu (3), branku ida (1) no rezultadu, reklamadu laiha no eleisaun remata tuku 02 no 3 hahú kontajen votu.(Lee Notisia Seluk Iha Jornal Timor Post/Asesu You Tube Timor Post)

No More Posts Available.

No more pages to load.