Reitór UNPAZ Kestiona Kapasidade Ejekusaun OJE 2020-2021

by -1.416 views
Adolmando Soares Amaral

DILI—Reitór Universidade da Paz (UNPAZ), Adolmando Soares Amaral hatete, ejekusaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tinan 2020 no 2021 seidaun hatudu benefisia povu tanba kapasidade membru governu sira nian.

Adolmando dehan, OJE 2020 montante billiaun $1.3 no 2021 nian hamutuk $1.8 no iha orsamentu retifikativu sa’e ba $2.1. Husi montante hirak ne’e hatudu orsamentu ne’ebé mak boot, maibé to’o agora povu sei halerik hela ba estrada, eletrisidade, bee moos, edukasaun no saúde.

“Ne’e kuaze iha Dili laran, iha munisípiu, postu, suku to’o aldeia sira, povu sira sempre halerik hela ba ida ne’e,” Adolmando hatete ba jornalista sira iha nia kna’ar fatin Manleuana, Kinta (05/08).

Adolmando konsidera, kapasidade ezekusaun husi liña ministerial sira ladún di’ak, tanba tama ona iha trimestre daruak nian, ezekusaun OJE 2021 foin mak atinze 35%.

“Husi ida ne’e ita bele nota, katak husi kada liña ministerial, sira laiha kapasidade iha ezekusaun,” Reitór UNPAZ ne’e afirma.

Adolmando hateten, Orsamentu Jerál Estadu ne’ebé mak boot benefísiu de’it grupu balun, liuliu funsionáriu públiku no lider polítiku sira.

“Ita hareee katak orsamentu jerál estadu ne’ebé mak boot no aumenta tan ho orsamentu retifikativu sai tiha $2.1, ne’e mós benefísia grupu balun de’it, grupu sira ne’e mak funsionáriu públiku, lider polítiku sira, maibé povu la sente ninia impaktu husi orsamentu ne’ebé mak boot,” Adolmando preokupa.

Tanba ne’e, nia husu ba Governu tenke halo ezekusaun tuir promesa sira ne’ebé mak diskute iha Parlamentu Nasionál, iha momentu kuandu aprezenta proposta orsamentu ne’e rasik.

“Orsamentu ne’ebé sira aprezenta, ninia ezekusaun ne’e tenke bazeia ba programa, maibé realidade depois ezekusaun sira sees dook husi programa ne’ebé mak aprezenta, ida ne’e hatudu katak Governu mai ho planu ida, mais iha ezekusaun mai fali ho estratéjia seluk, se hanesan ne’e ita bele dehan VIII Governu ne’e ninia kapasidade ezekusaun orsamentu seidauk responde loloos ninia polítika ne’ebé nia aprezenta iha Parlamentu,” Adolmando lamenta.

Reitór UNPAZ ne’e mós husu ba reprezentante Povu iha uma fukun Parlamentu Nasionál tenke pro-ativu iha situasaun ida ne’e, para bolu Governu ba halo klarifikasaun, tanba sá mak aprova oin seluk no iha ezekusaun implementa oin seluk.

“Ita haree Povu loroloron halerik hela, signifika katak programa sira ne’ebé mak Governu aprezenta ne’e oin seluk, iha ezekusaun oin seluk, la responde ba nesesidade Povu nian,” Adolmando subliña. (jry)

No More Posts Available.

No more pages to load.